Решение № 112 по Протокол № 70 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на ул. ?13-та“ от о.т. 20 до о.т. 24, кв. 19а по плана на кв. Градоман, гр. Банкя, с името ул. ?Калата“

17.02.2023

Решение № 107 по Протокол № 70 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване в цялост ул. ?Константин Помянов“, находяща се в м. ?Витоша ВЕЦ Симеоново - Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Район ?Витоша“

17.02.2023

Столична община съобщава за актуализирана, допълнителна информация за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария

15.02.2023

Инвестиционно предложение: ?Оборудване и въвеждане в експлоатация на производствена лаборатория, пригодена за производство на неорганични пигменти и бои“ в съществуващо лабораторно помещение на ?Химатех“ АД, район ?Искър“, ж.к. ?Дружба“, бул. ?Асен Йорданов“ № 14, с възложител ?МЕТАКРОЗИС“ ООД

14.02.2023

Инвестиционно предложение: ?Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки в поземлени имоти в с. Мрамор, район "Връбница“, с възложител ?ХЕЛФИ ПЛАСТИКС” ООД

13.02.2023

Столичната община обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал: ?Петролна база – Сакса”, гр. Нови Искър

10.02.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на крайпътен търговско-обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция, зарядна, търговско-обслужващи и битови сгради, бързо хранене и ТИР паркинг“ в поземлен имот с. Лозен, район ?Панчарево“

09.02.2023

Инвестиционно предложение: ?Комплекс от жилищни сгради с локално пречистващо съоръжение за отпадъчни води за 200 екв.ж. и ТП“ в землището на с. Бистрица, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител ?БИСТРИЦА ВИЛАС“ ЕАД

06.02.2023

Решение № 69 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район ?Надежда” - Столична община с името ?Стоян Омарчевски“

03.02.2023

Решение № 61 по Протокол № 69 от 26.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находища се в м. ?Студентски град“, Район ?Студентски“ с името ?проф. д-р Веселин Борисов“

03.02.2023