Столична община обявява конкурс за длъжността "главен инспектор" – 3 работни места, в отдел ?Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция ?Общински приходи”, направление ?Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Публикувано на 20.09.2023 г.СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността ?главен инспектор“ – 3 работни места, в отдел ?Ревизии и събиране на вземания“, дирекция ?Общински приходи“, направление ?Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати:
 
1. Т. Тодорова – СОА23-ГР94-4653/05.09.2023 г.
2. Д. Цветкова – СОА23-ГР94-4781/12.09.2023 г.
3. З. Янакиев – СОА23-ГР94-4801/12.09.2023 г.    
4. Ант. Борисова – СОА23-ГР94-4803/12.09.2023 г.
5. Т. Петрова – СОА23-ГР94-4834/13.09.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера:

П. Атанасов – СОА23-ГР94-4759/4759(1)/11.09.2023 г.
Основание за недопускане: непредставени копия от документи,
удостоверяващи изисквания професионален опит, съгласно обявата.

                                                                                                                                             
Посочените кандидати следва да се явят на 29.09.2023 г. от 10:30 ч. в Столична община,  ул. “Г. Бенковски” № 12, ет. 3, стая 309, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................п......................
                                                                 /М. Мутафчиев/ На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-1872/23.08.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "главен инспектор" – 3 работни места, в отдел ?Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция ?Общински приходи”, направление ?Финанси и здравеопазване“ при Столична община, Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- компютърна грамотност – MS Office;
- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ); Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК); Граждански процесуален кодекс (ГПК); Административнопроцесуален кодекс (АПК); Търговски закон;  Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; Закон за устройството на територията; Закон за устройството и застрояването на Столична община; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Наредба за определяне и администриране  на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът да се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- установяване, обезпечаване и събиране на задължения за местни данъци и такси, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи в Столична община. Извършване на преценка относно необходимостта от обезпечаване на публични общински вземания, с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, в следствие на които събирането на задълженията за местни данъци и такси ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи  в Столична община.
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1 225 лева.
7. Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. ?Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. ?Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес:  http://www.sofia.bg 

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция ?Човешки ресурси“ при Столична община.

30.08.2023