Столична община обявява конкурс за длъжността "директор" на общинска детска градина – 39 (тридесет и девет работни места) към дирекция ?Образование”, направление ?Култура, образование, спорт и младежки дейности”

球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中
ГР. 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中, 1000, УЛ. ?МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността ?директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед № СОА23-РД09-1979/14.09.2023 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

1. За длъжността "директор" на общинска детска градина – 39 (тридесет и девет работни места) към дирекция ?Образование”, направление ?Култура, образование, спорт и младежки дейности”, както следва:
1.   ДГ № 18 ?Детски свят“, район ?Средец“
2.   ДГ № 77 ?Магнолия“, район ?Средец“
3.   ДГ № 159 ?Олимпийче“, район ?Средец“
4.   ДГ № 107 ?Бон-бон“, район ?Красно село“
5.   ДГ № 1 ?Червената шапчица“, район ?Възраждане“
6.   ДГ № 199 ?Сарагоса“, район ?Сердика“
7.   ДГ № 106 ?Княгиня Мария-Луиза“, район ?Сердика“
8.   ДГ № 149 ?Зорница“, район ?Сердика“
9.   ДГ № 20 ?Жасминов парк“, район ?Подуяне“
10. ДГ № 110 ?Слънчева мечта“, район ?Подуяне“
11. ДГ № 173 ?Звънче“, район ?Подуяне“
12. ДГ № 65 ?Слънчево детство“, район ?Слатина“
13. ДГ № 168 ?Слънчогледи“, район ?Слатина“
14. ДГ № 193 ?Славейче“, район ?Лозенец“
15. ДГ № 7 ?Детелина“, район ?Триадица“
16. ДГ № 43 ?Талант“, район ?Триадица“
17. ДГ № 131 ?Флора“, район ?Триадица“
18. ДГ № 6 ?Вълшебен свят“, район ?Надежда“
19. ДГ № 83 ?Славейче“, район ?Надежда“
20. ДГ № 59 ?Елхица“ район ?Младост“
21. ДГ № 11 ?Мики Маус“, район ?Младост“
22. ДГ № 71 ?Щастие“, район ?Младост“
23. ДГ № 79 ?Слънчице“, район ?Студентски“
24. ДГ № 78 ?Детски свят“, район ?Студентски“
25. ДГ № 39 ?Пролет“, район ?Овча купел“
26. ДГ № 33 ?Сребърни звънчета“, район ?Овча купел“
27. ДГ № 9 ?Пламъче“, район ?Овча купел“
28. ДГ № 200 ?Цветен рай“, район ?Люлин“
29. ДГ № 35 ?Щастливо детство“, район ?Люлин“  
30. ДГ № 101 ?Ябълкова градина“, район ?Люлин“
31. ДГ № 197 ?Китна градина“, район ?Люлин“
32. ДГ № 122 ?Синева“, район ?Люлин“
33. ДГ № 5 ?Надежда“, район ?Връбница“
34. ДГ № 114 ?Светулка“, район ?Нови Искър“
35. ДГ № 121, район ?Нови Искър“
36. ДГ № 44 ?Калина“, район ?Кремиковци“
37. ДГ № 147 ?Славейче“, район ?Кремиковци“
38. ДГ № 182 ?Пчелица“, район ?Панчарево“
39. ДГ № 97 ?Изгрев“, район ?Панчарево“.
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността ?директор“:
● да бъдат български граждани;
● образование – висше;
● образователна степен – "магистър";
● специалност от професионално направление ?Педагогика” с присъдена професионална квалификация ?детски учител”, "детски и начален учител“; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация ?педагог“ или ?учител“;
● професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213,  ал. 2 от ЗПУО, чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
● длъжността може да се заема от:
 - граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
 - чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
 - продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
 - дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната граждани на трети държави.
● длъжността не може да се заема от лице, което:
 - е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията с изключение на лицата, осъдени по наказателни дела от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 - е лишено от право да упражнява професията си;
 - страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
3. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
● Първи етап – писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси;
● Втори етап – защита на концепция за стратегическо управление на ДГ № ?………..…..“, район ?…………….“ за период от три години.
4. Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.
Списък на нормативните актове, които кандидатът следва да познава:
1.   Конституция на Република България
2.   Закон за предучилищното и училищното образование
3.   Закон за защита на личните данни
4.   Закон за достъп до обществена информация
5.   3акон за закрила на детето
6.   3акон за защита от дискриминация
7.   Кодекс на труда
8.   Етичен кодекс на работещите с деца
9.   Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
10. Правилник за прилагане на Закона за защита от дискриминация
11. Наредба за приобщаващото образование
12. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
13. Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
14. Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование
15. Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
16. Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
17. Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
18. Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
19. Наредба № 15/08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата.
20 Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
21. Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
22. Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни училищна територията на Столична община

5. Необходими документи за кандидатстване:
● заявление за участие в конкурс (Приложение № 1), към което се прилагат:
● копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация "учител"; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номерът и датата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номерът и датата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
● копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
● документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1;
● карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
● концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines; концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;
● други документи, в това число: за придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.;
● Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Столична община, ул. ?Московска“ № 33, партер;
● Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: ".7z", ".zip" или ".rar".
6. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Документите за участие ще се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. ?Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
● Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението и приложенията към него задължително се подписват от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната на посочения от тях e-mail.
● Заявления, подадени след изтичане на едномесечния срок, се регистрират, но не се разглеждат.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: www.sofia.bg             
Обявата за конкурса ще бъде публикувана в централен/местен печат и на електронната страница на Столична община.
За информация: тел. 02/9377259 – дирекция ?Човешки ресурси” при Столична община.

18.09.2023