Покана за информационен ден по проект ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

??????ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

9280 броя нови екологични отоплителни уреда са монтирани до момента на територията на Столична община
 


Столична община Ви кани на информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р България.

Събитието ще се състои на 19.07.2023 г. (сряда) от 10:00 до 12:00 ч., в хотел Сити Авеню, зала Сити Хол, гр. София.

В рамките на събитието ще бъде представен напредъка по изпълнението на проекта, както и приноса на ЕС. С наличния финансов ресурс по проекта, се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца и се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 303 839,69 лв., от които 37 658 26,73 лв. европейско и 6 645 575,96 лв. национално съфинансиране.


www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България. 

17.07.2023