Район ?Слатина” търси да назначи служител на длъжността ?главен експерт”, направление ?Инженерна инфраструктура“ в отдел ?Инженерна инфраструктура и благоустройство, контрол по строителството”

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район ?Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА


?Главен експерт”, направление ?Инженерна инфраструктура“ в отдел ?Инженерна инфраструктура и благоустройство, контрол по строителството”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше;
- професионална област – Технически науки, направление ?Архитектура, строителство и геодезия”;
- професионална квалификация – инженер;
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба в областта на строителството.

3. Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейности по прилагане на ЗУТ и свързаните с него законови и подзаконови нормативни актове на територията на района. Участва в анализирането и разработването на предложения за решаване на проблеми, свързани с изграждането и поддържането на инженерната инфраструктура и в изготвянето на документация за обществени поръчки. Изпълнява инвеститорски функции на строително-ремонтни проекти и инвеститорски контрол по време на изпълнение на договорите за строителство, отговори на запитвания, участие в комисии.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф ?Вярно с оригинала”.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район ?Слатина”, гр. София, бул. ?Шипченски проход" № 67, деловодство, работно време от 08:30 часа до 17:00 часа или на e-mail:  info@so-slatina.org.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – ?Човешки ресурси”.

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.


ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН ?СЛАТИНА”

29.11.2023