Район ?Люлин” обявява вакантно място по трудово правоотношение за длъжността "главен експерт" (еколог – 1 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 – РАЙОН “ЛЮЛИН”

ОБЯВА

Столична община – район ?Люлин”, обявява вакантно място по трудово правоотношение за длъжността: "главен експерт" (1 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология", при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "главен експерт" (1 бр.):
– правоотношение: трудово;
– образование – "бакалавър";
– професионален опит – 2 години;
– област на висшето образование – "Екология и опазване на околната среда" – еколог;
– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;
– Допълнителни изисквания:  познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:
1. Контрол на фирми, организации и сдружения – изпълнители по поддържане на зелената система, санитарна сеч и др. мероприятия на района.
2. Обработва и извършва проверки на място по молби, жалби и сигнали, подадени от граждани, и изготвя експертни оценки на дървесна/храстова растителност, разположени в междублокови пространства.
3. Изготвя предписания в съответствие с разпоредбите на всички закони и наредби, регламентиращи работата на местните администрации.
4. Извършва съвместни проверки със Столичен инспекторат.
5. Приема граждани по проблеми и въпроси, отнасящи се  за природната среда в района.
6. Упражнява контролна дейност на територията на района при извършени нарушения на зелената система и дава предписания за отстраняване на щетите.
7. Участва в мероприятията по почистване на речните корита като изготвя експертни оценки за растителността, маркира и кубира премахнатата растителност, използвайки общ. марка № 32.
8. Организира и провежда залесителни мероприятия.
9. Бързо и адекватно да реагира при природни аномалии, когато има засегната или унищожена дървесна или храстова растителност.
10. Извършва контрол по мероприятия за дезакаризация/кърлежи, дератизация/гризачи, дезинсекция/бълхи и комари и др.
11. Разработва програми и графици за извършване на отделни видове работа.

3. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността – "главен експерт" ИИБЕ (1 бр.): 780 лв. – 1 800 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата при назначаване на служител в районната администрация се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

4. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 30.11.2023 г. (четвъртък) в деловодството на СО – район “Люлин”, гр. София, бул. ?Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт ?Човешки ресурси“.

26.10.2023