Район ?Красно село“ обявява конкурс за длъжността "старши експерт" ?Архитектура“ към отдел “Териториално планиране” (ТП) в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

На основание чл. 10а, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:1. За длъжността "старши експерт" ?Архитектура“ към отдел “Териториално планиране” (ТП) в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше, степен – "магистър";
- Област на висшето образование – "Архитектура";
- Минимален професионален опит – 1 (една) година професионален опит;   
- Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
- Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво – 6 съгласно КДА.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
- Подготвя, изготвя и съгласува документи, становища и решения, свързани с дейността на отдела. Познания в областта на териториалното планиране, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и всички останали закони и подзаконови нормативни актове, свързани с устройство на територията, с териториално планиране и с изпълнение на задълженията.
- Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми;
- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
- Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
- Други документи по преценка на кандидата.
6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подготвя, изготвя и съгласува документи, становища и решения, свързани с дейността на отдела. Взаимодейства по компетентност с останалите звена от администрацията и външни физически и юридически лица.
Участва в комисии, назначени от ДНСК; Подготвя удостоверения, извън предоставените със закон на други длъжностни лица.
7.    Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността: 780,00 лв.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
8. Място и срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документи от 01.09.2023 г. до 14.09.2023 г. вкл.
Документите се подават:
8.1.1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО – район ?Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
8.1.2. на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg
9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район ?Красно село“ – СО на информационното табло, както и на електронната страница на район ?Красно село“, с адрес www.krasnoselo.bg и на администртивния регстър.
За информации телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” – гл. експерт ?Човешки ресурси“.

 

01.09.2023