Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 – РАЙОН ?МЛАДОСТ“


София, 1712, ул. ”Свето Преображение” № 1;  тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@mladost.bg

ОБЯВА


球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 – район ?МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост”-3, ул. ?Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ23-РД09-527/30.08.2023 г. на кмета на район ?Младост”


ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността: "юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образователно-квалификационна степен – "магистър";
  • професионална област – Социални, стопански и правни науки;
  • професионален опит – не се изисква;
  • специфични изисквания – юридическа правоспособност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
  • интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Да контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага  решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;
- Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;
- Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район ?Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация ?Младост”;
- Да изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела;
Район ?Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс ?Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научнопроизводствена зона ?Изток“ и научнопроизводствена зона ?Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 780 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:
1.
Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност.

Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg
Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Електронната страница на район ”Младост”.                               

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: 
       /Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/ 

07.09.2023