Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността "главен архитект" на район "Красно село" – 1 позиция

На основание чл. 10а, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС23-РД98-1/17.11.2023 г.


ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС1. За длъжността "главен архитект" на район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
● Образование – висше, степен – "магистър";
● Област на висшето образование – Архитектура;
● Минимален професионален опит – 3 (три) години стаж по специалността, съгласно КДА;
● Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
● Длъжностно ниво – 6 съгласно КДА;
● Наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво – 6Б.

Специфични условия за заемане на длъжността – пълна проектантска правоспособност или  необходимият стаж за придобиването ?.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
● Умение за ръководене на екип при решаване на административни задачи;
● Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и всички останали закони и подзаконови нормативни актове, свързани с териториално планиране и с изпълнение на задълженията;
● Компютърни умения – MS Оffise, Word, Excel  и специализирани софтуерни програми.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест  и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в   конкурса:
● ???????Заявление за участие в конкурс;
Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
● Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 Декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;
● При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис;
● Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
● Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
● Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
● Реализиране политиката на район ?Красно село“ – СО в компетенциите и задълженията, които главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ, кмет на Столична община и главен архитект на Столична община;
● Ръководи и контролира непосредствено дейността по отношение на устройство на територията, както и взаимодействието с други отдели;
● Провежда и контролира действията по устройство на територията според предоставените правомощия съгласно ЗУТ и подзаконовите актове на СО;
● Ръководи Районния Експертен съвет по УТ.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 780,00 лв. Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 20.11.2023 г. до 03.12.2023 г. вкл.;

Документите се подават:
8.1.1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО – район ?Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
8.1.2. на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в специализиран сайт за търсене на работа, сайта на администрацията и Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

За информации телефон: 02/8951116– отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” – гл. експерт ?Човешки ресурси“.

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" – СО
???????/ЦВЕТА НИКОЛАЕВА/

20.11.2023