Заповед на министъра на МРРБ за разрешение Агенция ?Пътна инфраструктура“ да изработи проект за изменение на ПУП-ПП, за обект: "Модернизация на път 1-8 ?Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община, с оглед реализацията на Пътен възел при км 48+460 на АМ ?Европа“

Столична община съобщава по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  Заповед № РД-02-15-125/04.08.2023 г. на министъра на МРРБ, с която се разрешава на Агенция ?Пътна инфраструктура” да изработи Проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-124/14.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за обект: ?Модернизация на път ?-8 ?Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община, с оглед реализацията на Пътен възел при км 48+460 на АМ ?Европа“, ведно с одобрено Задание, неразделна част от заповедта, и ПУП – ПП на с. Мрамор:

09.08.2023