Над 9 200 нови екологични отоплителни уреда вече са монтирани на територията на Столична община, по проект за подмяна на старите устройства на твърдо гориво, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020“


Над 9 200 нови екологични отоплителни уреда вече са монтирани на територията на Столична община, по проект за подмяна на старите устройства на твърдо гориво, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020“

На 19.07.2023 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Националния бюджет на Р. България.

Събитието, което се проведе в зала "Сити Хол", на хотел "Сити Авеню", гр. София, е част от разяснителна кампания сред населението относно алтернативните възможности за битово отопление, които са екологично по-чисти и щадящи околната среда.

В рамките на информационния ден екипът по проекта представи информация за напредъка по изпълнението на проекта, както и за приноса на ЕС.

До настоящия момент са подадени над 10 156 бр. заявления, сключени са 8 327 бр. договора с крайните получатели за подмяна на старите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови уреди на пелети, на природен газ и на електричество (климатици).

В резултат на извършените инвестиционни мерки по проекта, вече са доставени, монтирани и въведени в експлоатация общо 9 280 бр. нови екологични отоплителни уреда (в т.ч. 2 901 бр. отоплителни устройства на пелети, 260 бр. отоплителни устройства на природен газ и 6 119 бр. климатици).

Демонтирани и изведени от експлоатация са над 6 100 броя стари отоплителни уреда на дърва и въглища.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца, като физическото изпълнение на дейностите по проекта ще продължи до 18.10.2023 г.

С наличния финансов ресурс по проекта се предвижда да се подменят отоплителните устройства на до 9 320 домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни възможности за отопление с газ, електричество, пелети/дървесна биомаса.

В събитието се включиха представители на районните администрации на Столична община и заинтересовани лица.

Проект ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е със срок на изпълнение 54 месеца.

Общата стойност на проекта,  след сключеното Допълнително споразумение към АДБФП, във връзка с изпълнението на Втория етап по проекта, е изменена, съответно: 44 303 839,69 лв., от които 37 658 263,73 лв. европейско и 6 645 575,96 лв. национално съфинансиране.

С изпълнението на дейностите по проекта се цели намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, с което ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община.

Актуална информация на електронната страница на проекта: /opos
 


 


20.07.2023