Инвестиционно предложение: ?Връзка на Втори метродиаметър с депо ?Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил, поземлено трасе с дължина 817.94 м”, с възложител ?МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: ?Връзка на Втори метродиаметър с депо ?Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил, поземлено трасе с дължина 817.94 м”, с възложител ?МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел ?Обявления и съобщения” (/messages), раздел ?Околна среда“, подраздел ?Съобщения“ (/green-sofia-messages) и раздел ?Инвестиционни предложения“ (/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. ?Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

01.08.2023