Инвестиционно предложение за ?Изграждане на смесена сграда – жилищна, обществено обслужване, търговия и спорт и пет жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.563, находящ се м. ?Рудината“, с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  ?Изграждане на смесена сграда – жилищна, обществено обслужване, търговия и спорт и пет жилищни сгради“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 44063.6216.563, находящ се м. ?Рудината“,  с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител ?ДАНКО БЪЛГАРИЯ” ООД

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел ?Обявления и съобщения” (/messages), раздел ?Околна среда“, подраздел ?Съобщения“ (/green-sofia-messages) и раздел ?Инвестиционни предложения“ (/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. ?Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

18.09.2023