Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост" в район "Връбница", с възложители  ?Прайм маркет“ ЕООД, ?Маркал – Валентина Димитрова“ ЕТ, ?Софконсулт“ ЕООД, ?Българска енергетика“ АД и ?Месокомбинат Балкан“ ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

?Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2812.283, район ?Връбница“, гр. София, Столична община, с възложители ?ПРАЙМ МАРКЕТ“ ЕООД, ?МАРКАЛ – ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА“ ЕТ, ?СОФКОНСУЛТ“ ЕООД, ?БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА“ АД и ?МЕСОКОМБИНАТ БАЛКАН“ ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. ?Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

17.08.2023