ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 – ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

В периода април  2003 г. – декември  2006 г. в страната ни настъпиха чувствителни социално-икономически промени, които имаха най-голямо проявление в гр. София и Столична община. В резултат преди всичко на нарастващите чуждестранни инвестиции, които доведоха до ускорено развитие на икономиката на общината, се засили и търсенето на строителни терени, отговарящи по функционално предназначение на интересите на инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестицията. Безработицата спадна до едно от най-ниските нива в Европейския съюз. Всичко това доведе и до нарастване на броя на постоянното население, което през 2007 г. достигна 1 241 000  души  (НСИ). Според данни на регионална служба ГРАО населението на общината по ?настоящ адрес” към 15.03.2007 г.  е 1 381 000  души и надминава демографската прогноза на ОУП – 2003 г., която бе планирана за население от 1 300 000 души към 2020 г.  
Тази непредвидима ситуация и повишено ниво на моторизация на населението създаде проблеми в транспортно-комуникационната система,  обществения транспорт,  паркирането и др. 
Тези и други фактори бяха основание за актуализиране на някои от проектните решения на ОУП,  което според регламента на ЗУТ се определя като  ?изменение на ОУП”. 

В обхвата на проекта задължително се включват:  

 • Промени в обхвата на зелената система с цел запазване на терени, изградени като елементи на зелената система на града, съгласно действалия Общ градоустройствен план на София, чието предназначение е било сменено преди или с приемането на този Закон;  
 • Подобряване на транспортно-комуникационната схема; 
 • Определяне на територии за разширяване на гробищните паркове;
 • Промени в разпределението на групите територии, устройствени зони и самостоятелни терени в градския район с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните комплекси; 
 • Актуализиране на устройственото предвиждане на територии за депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. 

Основни принципи за устройство на територията:
Концепцията за устройство на територията,  залегнала в новия ОУП на Столична община, одобрен с Решение 06/147 на МС, се базира на следните основни принципи, които се запазват и в Проекта за неговото изменение: 

 • Регионален подход при планиране развитието на Столична община;
 • Равнопоставеност на всички видове собственост;
 • Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район; 
 • Устойчиво развитие на урбанизираната и природна среда.  

Ръководейки се от тези основни принципи,  устройствената концепция на плана предвижда:  

 • Ограничаване на компактното нарастване на територията на гр. София. Обновяване на градския център и подобряване на жизнената среда в компактния град чрез преструктуриране и реконструкция.   
 • Формиране на линеарно-точкови урбанизирани структури по петте основни ?оси на развитие” (бул. ”Европа”,  бул. ”Цариградско шосе”,  бул. ”Цар Борис  III”,  бул. ”Ботевградско шосе”,  бул. ”Рожен”), с акцент върху доминиращата ос северозапад – югоизток,  преминаваща през цялата територия на Столична община и достигаща до  ?буферните ядра” в зоната на активно влияние на столицата. Разчупване на моноцентричния модел чрез развитие на вторични центрове в периферията на компактния град по петте оси на развитиe.  
 • Регулиране на застрояването в южните територии чрез приложение на правила и норми, приети със ЗУЗСО, за да не се прекъсват зелените връзки на града с Витоша. Опазване и доразвитие на ?белите дробове на града” – големите градски паркове.  
 • Формиране на нова ?зона за развитие” по протежение на трасетата на Транс Европейските транспортни коридори в северната част на общината. Активизиране на селищата в южната Старопланинска яка за намаляване на пространствения дисбаланс.
 • Съхраняване на териториите между компактния град и северната дъга на "Околовръстния път" като културен ландшафт и резерв за бъдещо развитие. 

Пълен текст на Изменение на общ устройствен план на Столична община – окончателен проект


ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 (ИПГВР)

В процеса на изработване на ИПГВР на гр. София водещи са принципите, които гарантират успеха на следващата фаза – изпълнението на Плана, по-важни от които са следните:

 • Единен интегриран подход, заложен в същността на ИПГВР за интегриране на приоритети, цели, идеи, ресурси, участници и инвестиции, за да се превърне Плана в надежден инструмент за устойчиво развитие на столичния град.
 • Партньорство и екипност за решаване на конфликти и постигане на консенсус, за споделяне и комуникиране на информация, знания и идеи, за постигане на синергия и за ефективно управление на времето.
 • Съгласуваност и координация между фирмите в ?Обединение  София  ХХ?“ и експертите в тематичните направления, с възложителя и УО на ОПРР, с външни организации и институции, с експлоатационни дружества, със заинтересованите страни. Принципът се прилага и за обвързване със стратегически документи и планове на различни йерархични равнища.
 • Публичност, прозрачност и гражданско участие – ИПГВР – София се разработва върху широка социална основа и е обсъждан и консултиран в повече от 70 форума в различни формати.
 • Етичност, почтеност и защита на публичния интерес с организационна култура и поведение, базирани на професионалната етика.

Пълен текст на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София (ИПГВР)


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УСТРОЙСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 ЗА 2015 – 2019

Целите на развитието на столицата през следващия период на управление 2015 – 2019 са поставени и подготвени с проекта за Общинския план за развитие и изпълнението на Общия устройствен план. През изминалите четири години столицата  постигна  огромен напредък в планирането на териториите и развитието на транспортната инфраструктура.
Новите планове спряха презастрояването и ?уплътняването“ на жилищните територии, регламентира се застрояването в централната градска част, метрото заработи като система, трафикът се изнася извън центъра, а транзитното преминаване през града скоро ще бъде изцяло изведено по "Околовръстния път" и Северната скоростна тангента, развива се четливо транспортната система, обособяването и защитата на зелените площи вече са факт. През следващия период ясно е планирано продължаването на политиката на изпълнение на Общия устройствен план и стратегическите документи по устройство на територията. Кадастралната карта вече се изработва за цялата територия на града и след приключването ? София ще има модерни и актуални планове, с ясна собственост, регулация и правила.
Във връзка с Общинския план за развитие в частта за планиране на северните територии се разработва Програма за устойчиво  планиране, която включва не само регулационното планиране, а и идеи за екологични селища,  градско земеделие, агробизнесинкубатор.

Пълен текст на План за дейността по устройството и развитието на Столична община за 2015 – 2019