Нашата стратегия

Концепцията за устройство на територията, залегнала в новия Общ устройствен план на Столична община, одобрен с Решение 06/147 на МС, се базира на следните основни принципи, които се запазват и в проекта за неговото изменение: регионален подход при планиране развитието на Столична община; равнопоставеност на всички видове собственост; постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район; устойчиво развитие на урбанизираната и природна среда.

Визия за София

Настоящите насоки не целят създаването на градоустройствена, икономическа, социална или друг вид профилирана "Визия". Те са написани, за да спомогнат за изграждането на споделена посока за дългосрочно развитие, в която вярвят както гражданите, така и експертите и администрацията. Идеята за ?Визия“ може да бъде обяснена като споделена представа за пълноценно и достижимо в срок бъдеще; реална, ?жива“, конкретна и запомняща се картина, която да подчертава с какво столицата е атрактивна и специфична; планиране с въображение...