ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 2013 – 2016

Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София има за цел да даде ясна визия за основните приоритети и направления на развитие на базовата транспортна инфраструктура в София, да гарантира интегриран подход при инвестирането на средства от основните финансови източници и да позволи равномерно развитие на всички зони в Столична община.
Програмата акцентира върху развитието на единна устойчива транспортно-комуникационна система, основаваща се на добре развита и качествена инфраструктура, гарантираща високо ниво на мобилност, качествена градска среда и удовлетвореност на гражданите и бизнеса. Тя е разработена на база на натрупания опит, след анализ на състоянието на пътната мрежа.
Общото, което се стреми Столична община да постигне в своята политика по отношение на комуникационно- транспортната инфраструктура, се базира на интегрирания подход, разглеждащ транспортния сектор като цяло и във взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов стандарт на градска среда, ще се подобри здравето на населението. Развитието на интермодалните връзки между отделните видове градски транспорт и координацията му с международните превози (при гарантиран безпрепятствен достъп до националните и общоевропейски транспортни мрежи) е сред приоритетите.

Пълен текст на Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 2016 – 2018 г.

Основната цел на програмата за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община е ефективно и устойчиво подобрение на услугата за превоз на пътници и увеличаване на привлекателността на използването на автобусната услуга. Тази цел ще се осъществи чрез постигането на следните основни подцели:

  • Устойчивост
  • Качество на услугата – чрез поетапно обновяване на подвижния състав, с автобуси със съвременни технически характеристики и високи параметри на комфорт
  • Подобряване на безопасността и сигурността
  • Намаляване на аварийността и повишаване на безопасността на движение чрез осигуряване на регулярен и надежден транспорт
  • Подобряване на достъпността на средата.

Основание за разработването на настоящата ?Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016 – 2018" са състоянието на автопарка на столичното общинско предприятие ?Столичен автотранспорт" ЕАД, както и тенденциите за бъдещото развитие на автобусния транспорт в София.
С оглед на възрастовата структура на парка на ?Столичен автотранспорт" ЕАД е необходимо да бъдат предприети мерки за обновяване на експлоатирания към момента автопарк чрез доставка на 60 броя нови съчленени автобуси и 130 броя нови единични автобуси:

  • 30 (тридесет) броя 12-метрови автобуси с ?чисти" дизелови двигатели
  • 60 (шестдесет) броя 18-метрови автобуси с двигатели на природен газ
  • 60 (шестдесет) броя 12-метрови автобуси с двигатели на природен газ
  • 20 (двадесет) броя автобуси с електрически двигатели.

Настоящата програма се базира на общоприетите практики за планиране и взима под внимание принципите на интеграция и развитие на обществения транспорт. Програмата е изградена и развита на базата на съществуващите нормативни документи, условия, наличните и потенциални източници на финансиране.

Пълен текст на ?Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община 2016 – 2018"

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

Желанието на Столична община е да подобрява условията и качеството на живот на столичани като предлага все повече и повече варианти за удобен, ефективен и екологичен транспорт. Гражданите на София имат желание да ползват велосипеди и велосипедното движение заема все по-важно място в транспортния трафик като става част от транспортната политика на устойчива мобилност.
Като част от своята интегрирана транспортна политика СО се стреми да насърчава и поощрява по-голяма колоездаческа активност и разработва мрежа от велоалеи, която е част от Транспортно-комуникационния план на града. Допълването и разширяването на съществуващата велосипедна мрежа и съобразено с ОУП и ГПОД и цели тя да бъде относително непрекъсната, да свързва отделните квартали с централната градска част и с другите видове транспорт и в същото време да е удобна и безопасна.

Пълен текст на Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община

 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

Разработката на Проекта за Генерален план на движението на територията на Столична община е резюмирана в Обобщаващ Доклад, изграден на база на 17 бр. специализирани доклади. Тези специализирани доклади са разработени, като са взети предвид проучванията, описани в Предварителните насоки на разработката – Приложение 1, разработеният Анализ – Приложение 2 и Докладът на водещ специалист в областта на транспортното планиране Питър Браун – Приложение 3.
(Приет с Решение № 115 по Протокол № 11 от 08.03-2012 г. на Столичен общински съвет)

Пълен текст на Обобщаващ доклад