ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 

 • Канализация по ул. ?Васил Пешев” и подмяна на съществуващ водопровод, кв. ?Горубляне”, район ?Младост”

 • Инженерна инфраструктура на кв. ?Триъгълника – Надежда”, район ?Надежда“– I и II етап
   
 • Главен канализационен клон ? от околовръстен път до ДСК, канални клонове №№ 96, 97, 98 и 104 по ул. ?Б. Руменов” от бул. ?Черни връх” до главен канализационен клон ? - кв. ?Хладилника“ – 1-ви и 2-ри етап, район ?Лозенец“
   
 • Инженерна инфраструктура за  бул.  ?Сливница”, район ?Люлин” – II етап – между ул.  ?Минск“ и бул. ?Панчо Владигеров“ – канални клонове №№ 72, 73 78 и водопроводен клон № 19 по ул.  ?Минск” и канални клонове №№ 99 и 100
   
 • Инженерна инфраструктура за ул. ?Цариброд” и ул. ?Връх Манчо”, кв. ?Модерно предградие“, район ?Връбница”
   
 • Изграждане на канал по ул. ?Жасмин“ и водопровод по ул. ?Жасмин“ и ул. ?Кирил Благоев“, кв. ?Илиянци“, район ?Надежда“
   
 • Изграждане на Помпена станция (ПС), напорен канал по ул. ?Жасмин“ от ПС до Енергоубивателна шахта“, кв. ?Илиянци“, район ?Надежда“
   
 • Подводящ на Главен колектор № 2, в участъка на преминаването на жп линии София – Пловдив –?, ?? и ??? етап, район ?Искър”
   
 • Канализационен колектор от бул. ?Бъкстон" по бул. ?Тодор Каблешков” до Десен Владайски колектор, район ?Витоша“
   
 • Канални клонове №№ 67а, 67б, 67в по ул.  ?Освобождение”, канални клонове №№ 68а, 68б, 69 по ул. "Цветна градина" и водопроводни клонове №№ 58, 61 по ул.  "Освобождение" от бул. "Самоковско шосе" до ул. "Цветна градина, кв. ?Горубляне“, район ?Младост“
   
 • Канализационни и водопроводни клонове по ул. ?Борис Рангелов” и ул. ?Люляк” на кв. ?Горубляне“, район ?Младост“
   
 • ?Изграждане на Главен канализационен клон ?, отвеждащ водите от вилна зона ?Бояна“ и подмяна на съществуващ водопровод, попадащ в трасето на колектора“, район ?Витоша”
   
 • ?Изграждане на Главен канализационен клон ? по ул. ?Люлинска“ и по част от ул.  ?Бъдеще“, и съпътстващ водопровод, кв. ?Суходол“, район ?Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон ?, клон 46 от ул. ?Люлинска” до ул. ?Траян Танев” по ул.   ?Жоте Илков” и подмяна на съществуващи водопроводи, кв. ?Суходол“, район ?Овча купел”
   
 • Главен канализационен клон ??, клон 226 от ул. ?Траян Танев” до съществуваща РШ на Ляв Суходолски колектор на ул. ?2-ри юни” и подмяна на съществуващи водопроводи, кв. ?Суходол“, район ?Овча купел”
   
 • Главен канализационен клон ?, клон 45, клон 42 и 43 по ул. ?Траян Танев” до ул. ?Труд” и подмяна на съществуващи водопроводи, кв. ?Суходол“, район ?Овча купел”
   
 • Главен канализационен клон ?, клон 22, клон13 и 11, по ул. ?Падина“ от ул. ?Овчо поле“ до ул. ?Орех“, кв. ?Суходол”, район ?Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон ?, клон 40 и клон 26, и подмяна на съществуващи водопроводи по ул. ?Овчо поле“ от ул. ?Траян Танев“ до ул. ?Падина“, кв. ?Суходол“, район ?Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон ? по ул. ?758“ до съществуваща РШ в кв. ?Овча купел 2“ и подмяна на съществуващ водопровод по ул. ?758“, кв. ?Горна баня“, район ?Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон ?? от ул. ?Дон“ по ул. ?Проф. Никола Милев“, ул.  ?Перуника“, ул. ?Лотос“ и ул. ?643“ до съществуваща РШ в кв. ?Овча купел 2“ и подмяна на съществуващ водопровод, кв. ?Горна баня“, район ?Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон IV от ул. ?Обзор“ във в.з. ?Горна баня“, през кв. ?Горна баня“ до съществуваща РШ в кв. ?Овча купел“ и подмяна на съществуващ водопровод, кв. ?Горна баня“, район ?Овча купел“
   
 • Главен канализационен колектор по ул.  ?Любляна“ в кв. ?Овча купел“ от бул. ?Никола Петков“ до ул. ?Ливада“, отливен канал и подмяна на съществуващ водопровод, кв. ?Овча купел“, район ?Овча купел“
   
 • Водопроводна и канализационна мрежа на територията между бул. "Ломско шосе", ул.   "Христо Силянов", ул. "Екзарх Стефан" и ул. "Бели Дунав", ж.к."Надежда 4", район "Надежда"
   
 • ?Изграждане на канализация и подмяна на съществуващи водопроводи в ”Сливница” – ? етап, между ул. “Луи Пастьор” и бул. “Добринова скала”, район ?Люлин”
   
 • "Главен колектор ? – клонове №№ 36, 38 и 53 по ул. ?379” и клон 71, 134 и 141 – нов по ул.   ?378” (от жп линията София – Пловдив до ул. ?Братя Станиславови”)  ?Модерно предградие”, район ?Връбница”
   
 • Главен колектор ? – клонове 1, 2, 3 и 4 по ул.   “Баба” и клон 5 и по ул.   “379” (от ул.   ?Братя Станиславови” до ул. ?Черни Дрин“)  ?Модерно предградие”, район ?Връбница”
   
 • ?Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  ?Минзухар", ул. ?Селището", ул. ?Павел Красов" в участъка от ул.  ?Самоковско шосе” до ул. ?Селището", ул. ?Цветна градина” в участъка от ул. ?Искър” до ул. ?Видлището", ул.  ?Видлището" в участъка от ул. ?Искър” до ул. ?Селището", с включване в съществуващ Главен колектор ?V – кв. ?Горубляне“, район ?Младост“
   
 • Главен колектор IV в участъка от ул. ?Петър Дипларов” –  до ул. ?Деян Попов” – канални клонове №№ 53, 51, 39, 37, 33 и 31 – ? етап, кв. ?Горубляне", район ?Младост”
   
 • Главен колектор I? – първи участък – канални клонове №№ 68 (част), 69 и 70 по ул. ?367” О.Т. 72-73-74-76 и по ул. ?378” О.Т. 76-77 и съпътстваща водопроводна мрежа по техните трасета, кв. ?Модерно предградие”, район ?Връбница”
   
 • Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на град Банкя и кварталите ?Вердикал“, ?Михайлово“, ?Градоман“ и с.Иваняне – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им, район ?Банкя”
 • Канализационна помпена станция за битови води и тласкател в кв. "Бенковски", район ?Сердика“
   
 • Битова канализация по ул. ?Лазар Михайлов“ от канализационна помпена станция за битови води до ул. ?Единство“, дъждовна канализация от заустването в р. Владайска до ул. ?Единство“ и подмяна на съществуващ водопровод, кв. ?Бенковски”, район ?Сердика“
   
 • Отливен канал по бул.   "Арсеналски" от ул. ?Богатица” до заустване в р. Дреновичка и Канализационен колектор по бул. ?Арсеналски” от ул. ?Богатица” до съществуващ колектор по бул. "Арсеналски", район "Лозенец"
   
 • ?Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  ?Витоша“, ул.  ?Детелина“ и ?Младен Карадашев“ –  кв. ?Горубляне“, район ?Младост”
   
 • ?Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  ?Освобождение“, ул.  ?Цветна градина“ и ул.  ?Петър Дипларов“, кв. ?Горубляне“, район ?Младост”
   
 • ?Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  ?Павел Красов“, ул. ?Гродно“, ул. ?Роса“, ул. ?Поручик Мороз“ и ул. ?Преслав“, кв. ?Горубляне“, район ?Младост”
   
 • ?Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) в с. Войняговци – първи етап, обслужваща улица и довеждаща инфраструктура“, с. Войняговци, район ?Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район ?Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – първи етап: Битова канализация,Главен клон I по ул.  ?Стара планина“ от РШ 33 до РШ21 и Главен клон II от РШ 23 до РШ 74; Дъждовна канализация по ул.  ?Стара планина“ – Главен клон IV от РШ104 до РШ 112 и съпътстващ водопровод, с. Войняговци, район ?Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район ?Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – втори етап: Битова канализация,Главен клон III от РШ 112 до РШ 114 и Главен клон I от РШ 19 до РШ 21; Дъждовна канализация по ул.  ?Стара планина“ и ул.  ?Реката“– Главен клон II от заустване в р. Войнежка до РШ 53 и клон 12 от РШ71 до РШ54 и съпътстващ водопровод с. Войняговци, район ?Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район ?Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – трети етап: Битова канализация, Главен клон I по ул.  ?Реката“ от РШ 14 до РШ19; Дъждовна канализация по ул.  ?Стара планина“ Главен клон II и клон 9 от РШ53 до РШ 58 и съпътстващ водопровод, с. Войняговци, район ?Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район ?Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – четвърти етап: Битова канализация, Главен клон I от о.т.9 до о.т.40 и реконструкция на уличен водопровод, с. Войняговци, район ?Нови Искър“
   
 • Водопроводна и канализационна мрежа на кв. ?Горна баня“ – подетап I ?A“ – канализационни клонове №№ 26, 46, 56, 67, 68, 142, 146, 152 и съпътстващи водопроводи, район ?Овча купел”.

ОБЕКТИ ПО ИСПА:

 • ПСПВ ?Мала Църква”
   
 • ПСПВ за с. Пасарел 
     
 • Водопровод от резервоар Драгалевци по бул.   ?Черни връх“ до бул. ?Никола Вапцаров”, район ?Триадица“
   
 • Десен Перловски канализационен колектор и съпътстващи водопроводи по ул. ?Петко Каравелов” и ул.  ?Бяла черква”, както и по ул.  ?Костенски водопад” 
       
 • Десен Слатински колектор и съпътстващи водопроводи по ул.  ?Сребърна” и бул.   ?Черни връх”
   
 • Продължение на Ляв Владайски колектор от баня ?Овча купел“ до кв. ?Княжево“ 
     
 • Доизграждане на каналната помпена станция гр. Нови Искър, тласкател и рехабилитация на канализационни колектори
   
 • Рехабилитация на Рилския водопровод
      
 • Довеждащ колектор Банкя – Какач
   
 • Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в СПСОВ ?Кубратово”.