Столична община участва в проект ?Слънчеви градове“ (Solar cities), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). Проектни партньори са и Община Бургас и Българска соларна асоциация.

Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

От началото на 2023 г. в рамките на проект ?Слънчеви градове“ (Solar cities), чрез използването на безпилотни летателни средства (БЛС) – дронове, бяха заснети покривните пространства на всички сгради на територията на районна администрация ?Люлин“, всички 10 микрорайона, кв. "Обеля", част от районна администрация ?Връбница“ и ж.к. "Надежда", част от районна администрация ?Надежда“. Общата площ на заснетите територии е 42,3 кв. км, което представлява около 10% от територията на Столична община.

Общо в трите района са заснети 5 784 сгради, като заснетата площ на покривните пространства обхваща 11,51 кв. км.

Всички заснети сгради са визуализирани на специално разработена платформа, достъпна за гражданите на следния адрес: https://sofia.solarcities.bg/. На платформата, чрез вписване на точния адрес на имота и маркиране на сградата, може да се получи информация за прогнозното годишно количество енергия, което може да се генерира от соларни панели, монтирани на покривната конструкция на избраната сграда. Информацията може да бъде използвана за изграждането на битови фотоволтаични системи.

Към момента се извършва анализ на всички заснети сгради с цел да бъдат избрани 2 000 сгради с най-голям слънчев потенциал, което ще позволи разработването на детайлни проектни досиета. Това ще даде възможност на гражданите да получат допълнителна информация за броя панели, които могат да бъдат монтирани на покривното пространство, реалната енергия, която те могат да генерират, дела от енергията, който може да бъде използван, както и прогнозна стойност на системата.
 


Виртуален енергиен офис:


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 12 декември 2023 г. се проведе заключителната пресконференция по проект ?Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива по климата (EUKI)  

На пресконференцията бяха представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от неговото изпълнение.

В събитието взеха участие г-жа Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община, направление "Зелена система, екология и земеползване“, г-жа Цонка Харизанова, началник-отдел ?Климат и енергия“, Столична община – координатор на проекта, доц. д-р Стелиян Димитров, директор на Националния университетски център по геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет ?Св. Климент Охридски“ – експерт по проекта за обработка на данни и картографиране, и д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция – Софена – енергиен експерт по проекта.
Отчетени бяха постигнатите резултати в повишаване информираността на гражданите и служителите в районните администрации по отношение на ползите от използването на възобновяеми енергийни източници. Предоставена бе информация за разработените по проекта общодостъпни данни, които улесняват процеса по вземане на решение за изграждане на фотоволтаични системи от гражданите и бизнеса, както и за успешното изпълнение на следните дейности, реализирани в рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES):

? Заснемане с помощта на безпилотни летателни системи покривните пространства на 5 784 сгради, с обща площ на покривните пространства 11,51 кв. км, намиращи се на територията на районите ?Люлин", ?Връбница“ и ?Надежда“;
? Създаване на интегрирана ГИС (Географска информационна система) База данни и изготвяне на ГИС модели за изчисление на соларния потенциал на покривните конструкции;
? Разработване на интернет платформа със свободен достъп за гражданите;
? Изготвяне на доклад с анализ на добрите практики в Европа, свързани със създаването на енергийни общности, борбата с енергийната бедност чрез използване на възобновяеми енергийни източници;
? Разработване на Ръководство за изграждане на малки фотоволтаични инсталации от граждани и фирми (от идеята до въвеждането в експлоатация);
? Провеждане на 2 (два) информационни дни и 4 (четири) обучения за служители на местната администрация и за гражданите;
? Провеждане на търговско изложение за възобновяеми енергийни източници.

Изпълнението на проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федералното министерство на околната среда на Федерална Република Германия.


 

??????ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Заключителна пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)


На 12.12.2023 г. от 11:00 до 12:00 ч., в залата на ул. ?Париж“ № 1, Столичнaта община организира провеждането на заключителна пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES).

На пресконференцията ще се представят целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от неговото изпълнение.

В рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES) са извършени следните дейности:

     ? Заснети са с безпилотни летателни системи (БЛС) покривните пространства на сградите на територията на районните администрации ?Люлин", ?Връбница“ и ?Надежда“. Заснети са 5 784 сгради с обща площ на покривните пространства 11,51 кв. км;
     ? Създадена е интегрирана ГИС (Географска информационна система) База данни и изготвени ГИС модели за изчисление на соларния потенциал на покривните конструкции;
     ? Разработена е интернет платформа със свободен достъп за гражданите;
     ? Проведени са  2 (два) информационни дни и 4 (четири) обучения за служители на местната администрация и за гражданите;
     ? Проведено е търговско изложение за възобновяеми енергийни източници.

Проектът е със срок на изпълнение до края на м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Търговско изложение за възобновяеми енергийни източници  по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)

 

Столична община ще бъде домакин на Изложение за възобновяеми енергийни източници, което ще се проведе на 10 и 11 ноември 2023 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (Ларго).

Изложението се организира в рамките на  проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

В изложението ще вземат участие производители, проектанти, монтажни фирми, свързани с ВЕИ, както и финансови институции, които ще могат да представят и популяризират своята дейност и продукти свързани с ВЕИ. По този начин посетителите ще имат възможност да обогатят своите знания по отношение на изграждането и функционирането на фотоволтаични централи и ползите от внедряване на ВЕИ в дейността на предприятията и домакинствата.

По време на изложението ще се проведе и "Ден на енергийните одитори", организиран от Камарата на енергийните одитори. Целта е да се запознаят гражданите с понятия като сертификат за енергийни характеристики на сгради, обследване за енергийна ефективност и др., да се обясни колко е важно да се изпълнява Закона за енергийната ефективност и ползите, които произтичат за гражданите от този закон.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Второ обучение по проект ?Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

В рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на второ обучение, насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе на 25 и 26 октомври 2023 г. от 10:00 часа, в залата на Столична община на ул. ?Париж“ № 1, гр. София.

Целта на обучението е да се представи на гражданите Ръководството за изграждането на малки фотоволтаични инсталации, като по този начин се дадат полезни насоки на гражданите за изграждането на малки фотоволтаични инсталации от идеята до въвеждането в експлоатация, а също така да бъдат запознати с добрите практики от Европа, свързани с енергийни общности, борба с енергийната бедност чрез използване на ВЕИ и др. 


Документът е изготвен в изпълнение на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информационен ден по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)
 

На 11.07.2023 г. (вторник) от 16:00 до 18:00 ч., на изхода на метростанция ?Бели Дунав“ (от страната на пазар ?Връбница“), Столична община организира провеждането на информационен ден по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

Целта на събитието е да се представи най-новото проучване за потенциала на слънчевата енергия на над 2 000 сгради за производство на електричество от възобновяеми източници, както и да се популяризират сред обществеността най-новите тенденции и технологии в областта на възобновяемата енергия, да се представят добрите практики и примери от Европа.

Информационният ден е в рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който е със срок на изпълнение до м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Столична община отправя покана към всички заинтересовани лица да вземат участие в информационния ден.
 

Документът е изготвен в изпълнение на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Обучения по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)
 

В рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на двудневно обучение, насочено към гражданите и бизнеса, което ще се проведе, както следва:

 • На 22 юни 2023 г. от 16:00 до 18:00 часа в Културен център – ?Люлин“ – ул. ?308-ма“, бл. 324a, район ?Люлин“;
 • На 23 юни 2023 г. от 16:00 до 18:00 часа в заседателната зала на администрацията в район ?Надежда“ – ул. ?Кирил Дрангов“ № 55.

Обучението включва:

 • описание на процеса на изграждане на фотоволтаична инсталация – от планиране до въвеждане в експлоатация, трябва да бъде представен подробно необходимия набор от документи и разрешителни, помирителни процедури, срокове, примери с най-често срещаните грешки и начините за предотвратяването им;
 • финансови механизми и програми, които могат да подкрепят инвестицията;
 • ползи и начини за сътрудничество (енергийни кооперативи);
 • примери от първо лице на хора/институции, които вече са изградили и използват електричество от фотоволтаични инсталации – ползи и научени уроци.

Направено е проучване по проекта ?Слънчеви градове“ (Solar cities”), финансиран от Европейската инициатива на климата (EUKI), по който Столичната община е партньор. Проучването обхваща сгради от столичните райони ?Люлин“, ?Връбница“ и ?Надежда“. Целта на обученията е да се запознаят хората за възможностите за използването на алтернативни източници на енергия и изграждане на малки фотоволтаични централи върху неизползвани покривни пространства.
 

Документът е изготвен в изпълнение на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Обучение по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)
 

В рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия, се организира провеждането на двудневно обучение насочено към служителите от местната администрация, което ще се проведе както следва:

 • На 19-ти и 20-ти юни 2023 г. от 10,00 до 14,00 часа в залата на Столична община на ул. ?Париж“ № 1.

Обучението включва:

 • запознаване с основните понятия и термини, свързани с енергията от възобновяеми източници;
 • нормативната база, свързана с използването на енергията от възобновяеми източници, заинтересовани страни, ЕСКО договори;
 • стратегически цели, заложени в европейските и национални стратегически документи във връзка с инвестициите във ВЕИ;
 • ползите от увеличаването на инвестициите във ВЕИ от местните власти; подходи за убеждаване на обществеността, че инвестициите във ВЕИ трябва да бъдат приоритет;
 • подходи за информация и взаимодействие със заинтересованите страни;
 • местните власти като двигател за климатично неутрални градове;
 • местните власти като инициатор за създаване на енергийни общности.
   


Документът е изготвен в изпълнение на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI).ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ?СЛЪНЧЕВИ ГРАДОВЕ“ ПОКАЗВА РАЙОНИТЕ И СГРАДИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ СОЛАРЕН ПОТЕНЦИАЛ В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中
 

Собственици на сгради в столичните райони "Люлин", "Надежда" и "Връбница" получават безплатно професионална експертиза и оценка за производството на енергия от соларни панели.

Проект ?Слънчеви градове“ (Solar cities) се финансира от Европейската инициатива на климата (EUKI), водещ партньор е Община Бургас, а Столична община и Българска соларна асоциация са партньори.

На пресконференция на 22 май в присъствието на кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова и зам.-кмета по екология, г-жа Десислава Билева, в Столичната община бе представен проект ?Слънчеви градове“ и възможностите на столичани да постигнат успешна енергийна ефективност чрез използване на потенциала на слънчевата енергия. Участниците в събитието представиха изработената по проекта онлайн платформа https://sofia.solarcities.bg/, където са видими всички заснети и анализирани сгради, както и технически данни и препоръки за соларния потенциал на покривните им пространства. Изключително лесно и интуитивно може да се провери какво е прогнозното годишно количество енергия, което дадена сграда може да генерира от соларна инсталация, монтирана на покрива.

"Изключително важни са усилията за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници, – каза кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова. – Столичната община има приет специален ?План за действие за устойчива енергия и климат“ до 2030 г. По Плана за възстановяване и устойчивост вече е отворена мярката за кандидатстване и гражданите на трите столични района, попадащи в обхвата на проекта, ще могат първи да се възползват и да кандидатстват по тази мярка, защото вече ще имат първоначалната информация за потенциала за генериране на енергия от соларни панели" – посочи кметът на София, г-жа Фандъкова.

Г-жа Йорданка Фандъкова каза, че Столична община инвестира в изграждането на фотоволтаични системи, където има възможности. До момента в 20 детски градини и три училища са изградени соларни инсталации. Същевременно фотоволтаични системи са изградени и в XII-то и XXII-ро ДКЦ. Започна и ремонт на покрива на Първа МБАЛ, където се предвижда да бъде изградена фотоволтаична система.

Доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на катедра ?Картография и Географски информационни системи“ в СУ ?Св. Климент Охридски“ и експерт по проекта, представи онлайн платформата и даде детайлни разяснения за възможностите ?. Според него до момента е направен анализ на 2 700 сгради от районите ?Люлин“, ?Надежда“ и ?Връбница“, които имат най-добър потенциал за използване на слънчевото греене. Районите и сградите, изследвани по проекта, са подбрани на базата на комбинация от критерии: географски фактори (потенциал за генериране на слънчева енергия), градска морфология и социално-икономически критерии.

С най-голяма тежест е очакваният потенциал за генериране на слънчева енергия, като с оглед на географските условия северните части на града са със значително по-висок потенциал в сравнение с южните, което се дължи на специфичния характер и конфигурацията на Софийската котловина и заобикалящите я планински структури.

В края на месец май и през юни предстоят и открити информационни дни, както и обучения за гражданите, бизнеса и местната администрация, на които всеки ще получи максимално детайлна и полезна информация за конкретните възможности за използването на слънчевата енергия. През септември в София предстои и провеждането на търговско изложение за успешни проекти, техническо оборудване и консултации, свързани с изграждането и управление на фотоволтаични системи.

За проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)

Основната цел на проекта е да подпомогне енергийния преход на участващите градове чрез прилагане на основни набори от мерки, които да насърчат процеса по изпълнение на проекти в сферата на ВЕИ. Чрез оценка на потенциала на участващите градове за производство на слънчева енергия  и създаване на административни условия за подпомагане изпълнението на фотоволтаични проекти в частния сектор ще се подкрепят местните общности и власти  в изпълнението на заложените цели в областта на климата и енергията.

Същността на проекта е да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в участващите градове с цел генериране на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Презентации по проекта, представени на пресконференцията, проведена на 22.05.2023 г.:


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES)


На 22.05.2023 г. от 11:00 до 12:00 ч., в залата на ул. "Париж" № 1, Столична община организира провеждането на пресконференция по проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

На пресконференцията ще се представи най-новото проучване за потенциала на слънчевата енергия на над 2000 сгради за производство на електричество от  възобновяеми източници.

Пресконференцията е в рамките на проект "Слънчеви градове" (SOLAR CITIES) и на нея ще присъстват г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване'', и доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител катедра ?Картография и Географски информационни системи“ в СУ ?Св. Климент Охридски“

Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете, с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Проектът е със срок на изпълнение до м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.