АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 И ОБЛАСТ 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област София е първия етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво, проведен от Областния оперативен екип при област с административен център град София, назначен със Заповед № РД-15-137/28.07.2015 г. със съдействието на експерти от УНИЦЕФ България и с подкрепата на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и регламентиран в Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

В рамките на този процес се цели да се постигне цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, както и повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги на територията на Столичния град. Социалната стратегия на 21. век налага необходимост от създаване на децентрализация на услугите, обвързана с качествени и навременни публичночастни партньорства.

Областното планиране на социалните услуги се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – областна администрация, Столична община, двадесет и четирите районни администрации на територията на столицата, Регионалната дирекция за социално подпомагане – София-град и деветте дирекции ?Социално подпомагане” на територията на град София, доставчици на услуги, държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи, множество неправителствени организации.

В процеса на областно планиране екипът за разработване на анализ и на областна стратегия залага от една страна на връзката между националните приоритети в сферата на социалните услуги и местните нужди и от друга страна – на обединението между местните инициативи и всички заинтересовани страни на областно ниво.

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на членовете на Областния оперативен екип и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в Област София, проведено през 2015 г. с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в областта. Представеният доклад е изготвен на база на проучване и на задълбочен анализ на социално-икономическия контекст, параметрите на ситуацията, в която живеят рисковите групи и уязвими общности, оценка на потребностите и възможности за развитие на територията на Област София.

Пълен текст на документа: Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и Област София