Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.05.2022

Дата на приключване: 21.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, арх. Ивайло Петков – общински съветник, Ботьо Ботев – общински съветник, Стефан Марков – общински съветник, Николай Стойнев – общински съветник, Борис Петров – общински съветник, Карлос Контрера – общински съветник, арх. Здравеко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Боряна Гошева


Тема: Проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като Приложение 8 от Наредбата за градската среда на Столична община, приета с Решение № 629 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г.

Дата на откриване: 20.05.2022

Дата на приключване: 21.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Ивайло Петков – председател на ПКУТАЖП, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов


Тема: Изменения в Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.04.2022

Дата на приключване: 27.05.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 07.02.2022

Дата на приключване: 09.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев - председател на СОС, арх. Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Николай Стойнев, Борис Петров, Карлос Контрера - общински съветници и арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

Лице за контакти: Виолета Захариева - юрисконсулт в Дирекция ?Секретариат на СОС“


Тема: План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

Дата на откриване: 01.10.2021

Дата на приключване: 01.11.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов - директор на дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 17 резултата.