ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Столична община

ЕКИП НА ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"

КОНТАКТИ

ДЕСИСЛАВА ТЕМЕЛКОВА
Директор на дирекция "Спорт и младежки дейности"

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 4, офис 402

телефон/факс: 
(02) 981 06 51

мобилен: 0884 322 643

e-mail:
dtemelkova@sofia.bg

ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ
старши експерт

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 4, офис 402

телефон/факс: 
(02) 981 06 51

мобилен: 0884 317 078

e-mail:
vladislav.vasilev@sofia.bg

ОТДЕЛ "СПОРТ"

ВАЛЕНТИНА ЛИКОВА 
главен експерт

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 6, офис 605

телефон: 
(02) 946 14 12

мобилен:
0884 322 644

e-mail:
vlikova@sofia.bg

ТЕОДОРА ФИЛЕВА 
главен експерт

адрес: 
пл. "Славейков" № 4, ет. 6, офис 605

телефон:
(02) 946 11 18

мобилен:
0884 322 642

e-mail:
tfileva@sofia.bg

ЛЮБОМИРА РАДОЕВА
главен експерт

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 6, офис 604

телефон/факс:
(02) 987 13 88

мобилен:
0887 377 061

e-mail:
 l.radoeva@sofia.bg

ОТДЕЛ "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"

НАДЕЖДА ГЕРОВА
началник-отдел "Младежки дейности"

адрес: 
пл. "Славейков" № 4, ет. 4, офис 402

телефон/факс:
(02) 981 06 51

мобилен:
0896 84 74 51

e-mail: 
n.gerova@sofia.bg

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
главен експерт

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 6, офис 604

телефон/факс:
(02) 981 06 47

мобилен:
0885 941 674

e-mail: 
mariya.georgieva@sofia.bg

ЗДРАВКО ДЕЛЧЕВ

старши експерт

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 4, офис 408

телефон:
(02) 980 24 78

мобилен:
0882 354 419

e-mail:
zdravko.delchev@sofia.bg

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА

главен специалист

адрес:
пл. "Славейков" № 4, ет. 6, офис 604

телефон/факс:
(02) 981 06 47

мобилен:
0887 200 187

e-mail:
mtzvetanova@sofia.bg

 

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

 

 • Създава условия за реализиране на общинските програмни документи в областта на физическото възпитание, спорта и младежките дейности.
   
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на СО, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм .
   
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в град София в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
   
 • Организира, провежда, координира и контролира дейността между районните администрации в областта на физическото възпитание,спорта и младежките дейности.
   
 • Координира и контролира проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
   
 • Поддържа информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на Столична община.
   
 • Координира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
   
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за закрила на детето.