Стратегия за сигурност на Столична община 2021 - 2027 г.

Стратегията очертава най-важните перспективи, които да утвърдят СО като сигурна територия за живеене, в която всеки гражданин и гост да се чувства спокоен, в устойчива среда и защитен от всички възможни рискове, застрашаващи живота и здравето му, и като резултат да се постигне сигурност за всеки, което е изведено и като мото на Стратегията. В Стратегията се поставя акцент върху сигурността на гр. София, столицата на Република България.

Повече по темата

Планът за управление на риска при масово навлизане на лица, търсещи временна закрила на територията на Столичната община, има за цел да набележи мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността във връзка с увеличения приток на чужди граждани имигранти и бежанци на територията на Столична община и формулиране на мерки по хуманитарни въпроси.