Областен информационен център

Еврофондовете имат съществено значение за развитието на София, на Софийска област и на България, особено в ситуацията на финансовата криза от последните няколко години. Затова достъпът до информация за това къде и как може да се кандидатства за европейско финансиране е изключително важен. И тук е ролята на Областния информационен център – София: да осведомява за възможностите за кандидатстване всички потенциални ползватели на европейски средства – това е администрацията, на централно и на местно ниво, това е бизнесът, неправителственият сектор, физическите лица и др.

Областният информационен център се утвърди като бърз и адекватен източник, който предоставя актуална и разбираема информация на всички заинтересовани, на всички потенциални бенефициенти на европейски средства по линия на оперативните програми, за двете териториални области, за които Центърът отговаря.

Услугите на Центъра са напълно безплатни.

Координати на Областен информационен център – София:

гр. София 1408, бул. ?Витоша“ 99 
Работно време: 09:00 – 17:30 ч.

e-mail: oic.sofia@eufunds.bg;
             oic.sofia@gmail.com;

Управител на ОИЦ – София тел. 02/44 00 783

експерт ?Комуникация и информация“ – тел. 02/44 00 788
експерт ?Информационно обслужване и услуги“ – тел. 02/44 00 782
експерт ?Логистика и информация“ –  тел. 02/44 00 784