"Район "Люлин" уведомява за издадена заповед за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на в териториален обхват: УПИ VI -318,320 и УПИ VIII, ж.к. "Люлин – 10 м.р.“, район ?Люлин“ – СО

20.05.2024

Район ?Слатина" обявява провеждане на обществено обсъждане: Обект КПИИ за ?Модернизация на железопътни участъци: ?гара Подуяне – гара Биримирци“, ?гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, ?гара София – гара Елин Пелин“ и ?гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“

30.04.2024

Район ?Нови Искър" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица ?Стара планина", с. Подгумер, район ?Нови Искър" и придружаващите го план-схеми по части ?Вертикална планировка" и ?ВиК"

19.04.2024

Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане на изготвен "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 02659.2235.105 и 02659.2235.106 по КККР, за създаване на нови УПИ ?-106 ?за ЖС”, УПИ ??-106 ?за ЖС”, УПИ ???-105 ?за ЖС”, УПИ ?V-105 ?за ЖС” и УПИ V-105 ?за ЖС” от нов кв.18, м. ?в.з. Бели брег”

18.04.2024

Район ?Кремиковци” обявява обществено обсъждане на ПУП за нова пътна връзка от кръстовището на бул. "Брюксел" с ул. "Продан Таракчиев" до "Софийски околовръстен път" с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: ИПУР – заличаване на улица от о.т. 275-о.т. 279-о.т. 280 до о.т. 281, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част

17.04.2024

Район ?Люлин“ обявява обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) на УПИ IV – 1,191,196 ?за ОО“ и образуване на нов УПИ IV – 788 ?за ЖС и ПГ“, кв. 20, м. ?ж.к. "Люлин" – Разширение – Запад“, район ?Люлин“

12.04.2024

Район ?Връбница” обявява обществено обсъждане на: "Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПР) за УПИ I ?за парк" в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2815.1263 и 68134.2815.2828 по КККР за създаване на нов УПИ Х-1263 ?за ЖС", кв. 25, м. ?Северен парк"

02.04.2024

Район ?Красна поляна” обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. ?Разсадника-Коньовица“

28.03.2024

Район ?Красна поляна” обявява обществено обсъждане на: "Виза за проучване и проектиране на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, издадена от гл. архитект на Столична община на 12.03.2024 г., в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. ?Красна поляна”

27.03.2024

Район ?Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ Х-476, отреден за магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма, с. Подгумер

15.03.2024

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...