Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за ?ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПР) за УПИ ХXV-955 по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2194.952 по КККР за създаване на нов УПИ XXV-952 ?за ЖС“ и ИПР на контактни УПИ I- ?за лесопарк", УПИ XXVI-94 и УПИ XXVII-954, кв. 121, м. ?гр. Банкя“, район ?Банкя“

29.09.2023

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за представяне на ?Благоустройствени дейности в ПИ с идентификатор 02659.2193.3021, УПИ ?-парк от кв. 82 по плана на м. ?гр. Банкя“, район ?Банкя“ – СО”

01.09.2023

Район ?Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район ?Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ ?Средец”

25.08.2023

Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – ?за ЖС“, кв. 20, м. ?ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район ?Люлин“ за образуване на нов УПИ VIII-562,196, кв. 20, м. ?ж.к. Люлин–Разширение–запад“, район ?Люлин“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4354.562 и 68134.4354.196 (стар), нов ПИ с идентификатор 68134.4354.787 по КККР, и план схеми по чл. 108 от ЗУТ, СО – Район ?Люлин“

24.08.2023

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 29.08.2023 г. (вторник) на публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. ???????и Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г.

21.08.2023

Район "Младост" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за ?жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119, 120, 602 за ?жс, пг и тп“, кв. 29, м. ?Младост 4“

28.07.2023

Район ?Люлин“ обявява обществено обсъждане на искане за застрояване в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4362.1506 по КККР, СО – район ?Люлин“, с открити обекти за спортни дейности и фотоволтаична инсталация

05.07.2023

Район ?Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IV-248 и УПИ V-294 – ?за КОО“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4358.248 и 68134.4358.294 по КККР, кв. 31, м. ?ж.к. "Люлин-9 м.р.“, СО – район ?Люлин“, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част ВиК

27.06.2023

Район "Люлин" съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ VI-589 – ?за общ. обслужване", което се заличава, и образуване на нов УПИ VI-589 – ?за жил. нужди и общ. обслужване“, за ПИ с идентификатор 68134.4360.589 по КККР, кв. 8, м. ?ж.к. "Люлин-7 м.р.“

27.06.2023

Район "Люлин" съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП – план-извадка – ИПРЗ, ПИ с идентификатори 68134.4360.450 и 68134.4360.575, ИПУР, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част ВиК и електро, отпадане на застрояване в УПИ II – "за гараж" и РУП за нови УПИ I-450, 575, УПИ VIII-450, 575 и УПИ ХI-450 – "за ЖС, ПГ и ТП", кв. 3, м. ж.к. "Люлин 6 м.р."

26.06.2023

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...