Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Дата на откриване: 17.05.2024

Дата на приключване: 15.06.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Василев – заместник-кмет на Столична община и Надежда Бобчева – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти:


Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 17.04.2024

Дата на приключване: 02.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев – зам.-председател на СОС, Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ

Лице за контакти: Мирослав Боршош – председател на ПК по ОКНКМ


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 12.04.2024

Дата на приключване: 13.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, направление ?Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“, и Симеон Ставрев, Ваня Тагарева – общински съветници в Столичен общински съвет

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: Проекти на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд, на Правилник за изм. и доп. на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Дата на откриване: 14.03.2024

Дата на приключване: 27.03.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Цветомир Петров – председател на Столичния общински съвет, Борис Бонев и Бойко Димитров – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Дата на откриване: 23.11.2023

Дата на приключване: 23.12.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Васил Терзиев – кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 28 резултата.