ПРОГРАМА ?ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

  РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА


 


Екипът по проекта проведе еднодневни информационни кампании в три учебни заведения


Във връзка с изпълнение на проект ?Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“, Столична община, се проведоха еднодневни информационни кампании в учебни заведения, намиращи се в районите ?Банкя“ и ?Витоша“.

В изпълнение на Дейност № 4 провеждането на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането за населението и с оглед на това, че детските градини и училища са част от групите в информационната кампания, екипът по проекта проведе кампании под формата на открит урок с децата от 78 СОУ ?Христо Смирненски“ – гр. Банкя, 160 ОДЗ ?Здравец“ в кв. Драгалевци и 64 ОУ ?Цар Симеон Велики“ в кв. Симеоново. Експертите от екипа за изпълнение на проекта поднесоха на децата темите за разделното събиране на различените видове отпадъци със забавна викторина, рисунки на тема ?Пътят на храната“, игри и демонстрации нагледно на продукти, получавани след преработка на биоотпадъци и пластмаси. Децата активно се включваха в дискусиите, като показаха и много знания по въпросите от викторината. Засегната беше и една от важните теми с нерегламентираното изхвърляне на излезлите от употреба автомобилни гуми и бяха разгледани различни начини за справяне с този проблем. Децата показаха, че от стари гуми, с помощта на малко фантазия и подбрани цветове могат да се получат  красиви и разнообразни нещо, голяма част от които може да намеря приложение и като украса за градината или саксии за цветя.

Екипът по проекта предостави на учебните заведения, където се проведоха информационните срещи, информационни материали за проекта, образователни книжки и игри, с които децата да надградят знанията си и да споделят с приятели и близки.


 

 

 


 


 

 


СЪОБЩЕНИЕ

Проведоха се информационни срещи с жителите на три столични квартала по проект ?Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ на Столична община.

В рамките на три дни, от 23 до 25 януари тази година, се проведоха информационни срещи с жители на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци" в район "Витоша" и кв. "Вердикал" в район "Банкя" при изпълнение на проект за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата на Столична община. Срещите се проведоха в кв. "Симеонoво" в Народнотo читалище ?Отец Паисий – 1934“, в кв. "Драгалевци" в Народното читалище ?Св. Св. Кирил и Методий – 1923“ и кв. "Вердикал" в Народното читалище ?Светлина“.
На информацияонните срещи с гражданите присъстваха както представители на районните администрации ?Витоша“ и Банкя“, така и общински съветници, координатори и екипи на Столичния инспекторат от съответните райони.
Екипът, изпълняващ проекта, представи пред събралите се граждани неговите цели, като на всяка една от срещите беше направена презентация на проекта и бяха раздавани информационни брошури за повече информация. Гражданите получиха първоначална информация, а именно: как да подобрят разделното събиране като изхвърлят и хранителните отпадъци отделно от смесения битов отпадък и ползите от това. Като цяло бяха дискутирани и предимствата на разделното събиране на отпадъците, технически детайли и чисто практически въпроси за изпълнението на проекта, и какви са ползите за участниците в пилотния проект.
Разяснено беше, че е необходимо да се попълнят заявления за получаване на съдове за разделно събиране на хранителни отпадъци, които могат да се намерят в районните администрации и на страницата на проекта в сайта на Столична община и Столичен инспекторт, както и в сайтовете на районните администрации. Уточнен бе и начинът, по който хората мога да подадат попълнените от тях заявления, а именно: в деловодството на съответната районна администрация.
Екипът по проекта благодари за съдействието при организиране на срещите с гражданите на ръководствата на читалищата и експертите от двете районни администрации.

Заявление до кмета на район "Витоша"
Заявление до кмета на район "Банкя"     


Учебно посещение за повишаване на уменията и компетенциите на експертите в екипа за изпълнение на проекта във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика


Във връзка изпълнение на Дейност № 5 по проект ?Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците”, в периода 24 ÷ 28 април 2023 г. част от екипа по изпълнение на проекта извърши учебно посещение в Кралство Норвегия. Учебното посещение бе организирано и проведено от норвежката организация Интернейшънъл девелопмент Норуей (International Development Norway - IDN), партньор по проекта, с цел запознаване на екипа с успешното прилагане на модела на кръгова икономика и обмен на добри практики. 

Екипът посети един от центровете за рециклиране на община Осло, рециклиращата станция и техния търговски център за стоки втора употреба в община Хамър, рециклиращия център на община Аскер и инсталацията в гр. Тонсберт, в която от хранителни отпадъци от домакинствата и бизнеса и животинския тор от селското стопанство се получават три нови продукта: биогаз, биотор и зелен CO2. От биогаза се произвежда биодизел, биоторът се използва обратно в земеделието от фермерите, а CO2 след предварително пречистване се отвежда към прилежащата зеленчукова оранжерия. Към оранжерията  успешно функционира обучителен център, в който ученици от три възрастови групи и други заинтересовани страни могат лесно и по достъпен и практичен начин да научат “как работи цикълът за производство на биогаз“.

Екипът проведе срещи с организация, която работи за предотвратяване изхвърляне на отпадъци в Норвегия, и организира доброволчески кампании за почистване на замърсени места в цялата страна, както и с Норвежката асоциация за биогаз.

По време на посещението бяха представени добри практики, които могат да намерят приложение и в дейностите по третиране на отпадъци на Столична община.
https://www.eeagrants.bg/

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0011 ?Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BGENVIRONMENT-3.002-0011-C01, с финансовата подкрепа на Програма ?Опазване на околната среда и климатични промени”  (ООСКП) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Програмния оператор на Програма ООСКП.


Информация за напредъка по проекта

На 6 декември 2022 г. и на 18 и 19 януари 2023 г. се проведе двуетапно хибридно обучение ?ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ по проект ?Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ с лектори от Интернешънъл дивелопмънт Норвегия за експерти от Столична община.

Като част от проекта за Подобряване на управлението на отпадъците в София, на 6 декември 2022 г., Интернешънъл дивелопмънт Норвегия проведе уебинар със служители от Столична община и Столичен инспекторат. В началото на уебинара Kathrine Kirkevaag представи експертите, които покриха различните теми в сесията:

 • Фроде Сиверсен обхвана темите ?Системи за отпадъци в Норвегия“ и ?Механично сортиране на отпадъци“;
 • Карл Фредерик Мьорх-Контни обхвана темата ?Политика на ЕС за околната среда“;
 • Симен Рандби обхвана темата ?Жизнен цикъл на суровините: Гуми“.

В детайли бяха разгледани темите:

 • Жизнен цикъл на суровините (разглеждайки конкретно хранителните отпадъци и пластмасите);
 • Как промените в политиката за околната среда стимулират иновациите (използвайки текстилните отпадъци като случай).

И не на последно място беше засегнат и въпросът: Как да оползотворим времето си в София? От страна на експертите, свързани с изпълнение на проекта в гр. София, бяха зададени конкретни въпроси, които да бъдат обсъдени на присъственото обучение.

На 18 и 19 януари 2023 г. в Зала 1 на Общински културен институт ?Красно село“ се състоя втората част от обучението за ?ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ по проекта. Лекторите Катрин Киркевааг, Хилдегун Бул Инверсон и Катаржина Ана Кажимерчук поднесоха по изключително достъпен и заинтригуващ начин темите, включени по време на обучението чрез презентации, примери от Норвегия и споделен опит, игрови и ролеви модели, практически задачи и дискусии. Целта на лекциите като цяло бе да се използва подход, чрез който общината да направи така, че да накара системата да работи. Обсъждани бяха и съпоставими примери от Норвегия.
В рамките на двата дена на обучението бяха обхванати темите:

 • Кръгова икономика, подобряване на веригата за стойността на хранителните отпадъци и как да се мотивират гражданите да станат по-кръгови;
 • Политикана ЕС и как тя ни засяга, в частност, събиране и третиране на хранителните отпадъци;
 • Работа с гражданите и хранително-вкусовата промишленост. Образование и разпространяване на информация;
 • Подобряване на станции за предаване, събиране, последващо третиране на различните видове отпадъци от юридическите лица и гражданите;
 • Удължаване живота на продуктите, пестене на ресурсите, ремонт, дизайн, повторна употреба и създаване на нови бизнес модели и как да станем по-кръгови, по-екологосъобрани и със самосъзнание към природата.

В очакване сме на последващата сесия.
 


На 30 ноември 2022 г. се проведе встъпителната пресконференция по проект, спечелен по Програма ?Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., по открита покана № 2 ?Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, който ще се изпълнява до края на 2023 г.

Партньор на Столична община по този проект е Интернешънъл дивелопмънт Норвегия, част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия.

Пресконференцията се поведе в сградата на ул. ?Московска“ 33, в зала 5, и беше открита от г-жа Лилия Ангелова, директор на дирекция ?Управление на отпадъците“ в Столична община, и г-жа Силвия Игнатова, ръководител на проекта. Участие взеха и представители на двата административни района – ?Витоша“ и ?Банкя“, в които ще се реализира проекта. На събитието също активно се включиха и другите членове от екипа за изпълнение на проекта от Столичен инспекторат, както и колеги и партньори. От страна на норвежките партньори участие чрез онлайн връзка взе г-жа Хилдегун Бул Уверсен.

По време на пресконференцията беше дадена въвеждаща информация относно целите, които трябва да бъдат постигнати, а именно: повишаване дела на рециклираните отпадъци спрямо общия дял на количествата генерирани отпадъци в Столична община и използването им като ресурс чрез реализиране на три схеми за разделно събиране и рециклиране на:

 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Вердикал", район "Банкя";
 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци", район ?Витоша“;
 • излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Столична община.

Проектът е фокусиран и върху разделното събиране на друг вид отпадък – излезлите от употреба автомобилни гуми. В тази връзка ще се осъществи схема, предвиждаща доброволно донасяне на отпадъците – стари гуми (bring system) до предварително определени за целта места и последващото им раздробяване и предаване за рециклиране.

 


 

Столична община ще изпълнява проект ?Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по Открита покана № 2 ?Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Програма ?Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът е със срок за изпълнение до края на 2023 г.

Партньор по проекта е Интернешънъл дивелопмънт Норвегия, част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия.

Основна цел на проекта е повишаване дела на рециклираните отпадъци от общия дял на количествата генерирани отпадъци и използването им като ресурс в Столична община чрез реализиране на три схеми за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци и на излезли от употреба автомобилни гуми.

Трите схеми, които ще се изградят и поддържат в рамките на проекта, обхващат разделно събиране и рециклиране на:

 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Вердикал", район "Банкя";
 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци", район ?Витоша“ и
 • излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Столичната община.

Проектът ще обхване общо 1000 домакинства, по 500 от двата района, като целта е да се насърчи участието на гражданите в разделното събиране на хранителни биоотпадъци и се тества възможността за осъществяване на контрол и отчетност на процесите по събиране, транспортиране и оползотворяване на хранителните биоотпадъци на принципа на кръговата икономика.

Проектът е фокусиран и върху разделното събиране на друг вид отпадък – излезлите от употреба автомобилни гуми. В тази връзка ще се осъществи схема, предвиждаща доброволно донасяне на отпадъците – стари гуми (bring system) до предварително определени за целта места и последващото им раздробяване и предаване за рециклиране.

Изпълнението на проекта цели да се въведе пилотна система за разделно събиране на хранителни отпадъци от населението в определените три пилотни квартала, на принципа събиране ?от врата до врата“, с възможност за измерване на количеството хранителни отпадъци. Това ще улесни действията на Столичната община при последващото въвеждане на принципа ?плати, колкото изхвърляш“/“замърсителят плаща“ за гражданите, който е широко разпространена практика в редица европейски страни.

С изваждането на биоразградимите отпадъци от общия поток на битовите отпадъци ще се намали общото количеството на образувания битов отпадък и ще се увеличи процентът на оползотворения такъв чрез превръщането му в ел. енергия и компост на Инсталацията за биологично третиране на Столична община, намираща се на Площадка ?Хан Богров“. Това е един от начините за постигане на целите на общината за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и повишаване на ефективността на контрола върху замърсяване на околната среда.