ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ


 

22 май 2024 г., сряда, 18:00 ч., Литературен клуб ?Перото“


На 22 май, по повод Деня на Европа, в Литературен клуб ?Перото“ – НДК, Консултативният съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община проведе неформална среща с младите хора на София.
Целта на събитието е да събере на едно място младежи с идеи за развитието на столицата.
По време на инициативата председателят на Съвета, г-жа Екатерина Йорданова, запозна гостите с дейността на КСПМ за мандат 2022 – 2024. Представени бяха организираните от консултативния орган събития и кампании. В рамките на събитието бяха презентирани и активни програми на Столична община за финансиране на проекти с целева група – млади хора.
На разположение на присъстващите имаше настолни игри, а за доброто им настроение се погрижи DJ Мартен Роберто.

 

 


Заседание № 10 на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА24-РД91-132/17.04.24 г.
7 май 2024 г., вторник, 16:00 ч., Софийска лаборатория за иновации/Sofia Lab – ул. ?Сердика“ 1, ет. 3

1. Представяне на идея за създаване на ?Младежка лаборатория за идеи“ по повод Деня на Европа, с акцент върху предстоящите възможности за финансиране на младежки организации.
Докладва: председател Екатерина Йорданова.
2. Представяне на Програма ?Европа“ – резюме.
Програми за подкрепа на спортни клубове, неправителствени организации, младежки организации, читалища, ЦПЛР, районни администрации и малки населени места, образователни институции, ученически/студентски съвети и др.:
- Програма ?София спортува“;
- Програма ?Спорт за високи постижения“ – Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт, Подпрограма ?Спортна столица“;
- Програма ?София – град на младите и активните“.
Докладват: представители, администриращи програмите.
3. Предложения – конкретни идеи на членовете на КСПМ и гостуващите представители на младежки структури в града; 15 юни – провеждане на ученически форум; 12 август – провеждане на събитие по повод Международния ден на младите хора – от КСПМ и дирекция ?Спорт  и младежки дейности“; м. септември – фестивал “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество” – НМФ в партньорство с КСПМ; м. октомври – провеждане на студентски форум.
4. Разни.


Заседание № 9 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА24-РД91-132/17.04.2024 г.
23 април 2024 г., 17:00 ч., зала 2 на Столична община, ул. "Московска" № 33

 

1. Представяне на членовете на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, съгласно Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА24-РД91-132/17.04.24 г., с която е актуализиран съставът на Консултативния съвет.
2. Информация по Доклад № СОА24-ВК66-2538/22.03.24 г. – Годишен доклад за дейността на Консултативния съвет по политиките за младежта (КСПМ) за 20224 г.
3. Информация по изготвен доклад – Общински годишен план за младежта 2024 г. и Отчет за изпълнение на Общинския годишен план за младежта за 2023 г.
4. Възможности за кандидатстване по програми на Столична община, администрирани от дирекция ?Спорт и младежки дейности“.
5. Разни.


Заседание № 8 на Консултативняия съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г. (извънредно заседание)
24 юли 2023 г., 16:00 ч., зала 2 на Столична община, ул. "Московска" № 33

1. Оформяне на идейни концепция за отбелязване на Международния ден на младите хора в столицата.

Заседание № 7 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г. (извънредно заседание)
27 юни 2023, 16:30 ч., зала 2 на Столична община, ул. "Московска" № 33

1. Обсъждане на получените предложения за оформяне на идейна концепция за отбелязване на Международния ден на младите хора в столицата.
??????
Заседание № 6 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
23 май 2023 (вторник), от 16:30 ч.

1. Програма ?София – град на младите и активните“ на Столична община.
2. Младежка кампания ?С мисъл за бъдещето“ на Софийски ученически съвет.
3. Разни.

Заседание № 5 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
4 април 2023 г., от 16:30 ч.

1. Програма ?София – град на младите и активните“ на Столична община.
2. Младежка кампания ?С мисъл за бъдещето“ на Софийски ученически съвет. 
3. Разни.

Заседание № 4 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
7 март 2023 г., 17:00 – 19:00 ч., Център за изкуство, култура и образование ?София“, ж.к. "Надежда 2", ул. ?Св. Никола Нови“ 22

1. Запознаване с дейността на Центъра за изкуства, култура и образование ?София“.
2. Представяне на проектното предложение за изграждане на Младежки център в Столична община по Националния план за възстановяване и устойчивост.
3. Дигитална младежка работа – актуални въпроси за младите хора.
4. Разни.

Заседание № 3 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
7 февруари 2023 (вторник), от 16:30 ч.

1. План за действие за 2023 година в изпълнение на Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027).
2. Приоритетни области по Програма "ЕВРОПА" на Столична община за 2023 г.
3. Европейски проект ?Активиране на младежко участие в изпълнението и мониторинга на младежката политика на местно ниво“ по ОП ?Добро управление“ (2014 – 2020).
4. Разни.

Заседание № 2 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
??????1 декември 2022, четвъртък, 16:00 ч.


1. Обсъждане на предложения по създаване на План за действие в изпълнение на Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027) за 2023 година.
2. Представяне на Младежки форум ?Дерзай смело“ 2022  на 11.12.2022 г. в София.
3. Информация за възможност за участие в европейски проекти ?Read Twice“ – нова инициатива за противодействие на дезинформацията чрез подобряване критичното мислене на гражданите.

Заседание № 1 на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
11 октомври 2022, вторник, 16:30 ч.

1. Представяне на членовете на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
2. Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027) и младежки инициативи – дирекция “Спорт и младежки дейности“.
3. Разни.

 


Девето заседание на КСПМ – 26 ноември 2021 г. от 11:00 ч.

 

1. Определяне на работна група (комисия) за оценка на предложения за конкурс ?Инициатива с висока обществена значимост“, организиран от КСПМ.

2. Предстояща процедура за състав и предложения за квоти на участници и организации в следващ мандат на КСПМ.

3. Представяне на обобщена информация за дейността по изпълнение на Стратегия за младите хора на Столична община през 2021 година.

4. Разни –  насрочване на дата и дневен ред за следващо заседание на Съвета, други. 

 

Осмо заседание на КСПМ – 24 септември 2021 г. от 11:00 ч.:

1. Представяне на Конкурс за Ученически съвети ?Инициатива с висока обществена значимост“ – обява, формуляр за кандидатстване, срокове, определяне на представители за участие в Комисия за оценка на постъпили предложения. 

2. Организационни въпроси:
Информация за Консултативен съвет по политиките за младежта – мандат 2022 г.;
Насрочване на следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час.Седмо заседание на КСПМ – 16 юли, 11:00 ч.

1. Информация по направени предложения за дейността на КСПМ:

 • Конкурс за добра практика на Ученически съвет по инициатива на квота УС на КСПМ;
 • Провеждане на срещи с автори в различни области на културата и изкуството; 
 • Консултации за младежка заетост;
 • Фейсбук група за споделяне на информация;
 • Софийска лаборатория за иновации – споделени инициативи и събития;
 • Други.

2. Отбелязване на Международния ден на младите хора – 12 август в София.

3. Разни:

 • Следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час, други.

   

Шесто заседание на КСПМ – 18 юни 2021 г.:

1. Изменение на заповед за сформиране на Консултативен съвет по политиките за младежта на Столична община
2. Организационни въпроси:
- Предложения за създаване на тематичен Календар за дейността на Консултативния съвет по политиките за младите хора през 2021 година;
Отбелязване на Международния ден на младите хора – 12 август в София;
- Предложения за включване в Общинския план за действие в изпълнение на Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 
3. Учеща общност за дигитална младежка работа по проект #AlwaysONForYouth, Диляна Вучкова, Сдружение ?Надежда – ЦРД“
4. Разни:
- Следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час, други.

 

Пето заседание на КСПМ – 28 май 2021 г.:

1. Обсъждане на предложения за създаване на Тематичен календар за дейността на Консултативния съвет по политиките за младите хора през 2021 година. 
2. Споделяне на информация за дейности и инициативи на участващите в КСПМ организации.
3. Международен ден на младите хора – 12 август.
4. Разни – Следващо заседание на Съвета – дневен ред, дата и час; други.


Четвърто заседание на КСПМ – 26 март 2021 г.

1. Обсъждане на постъпили предложения за създаване на Тематичен календар за дейността на Съвета през 2021 година.
2. Представяне на обобщена информация за резултатите от обявената Сесия за финансиране на младежки проекти по Програма ?София – град на младите и активните“ и инициативата ?Академия за визионери“ на СО.
3. Възможност за включване на членове на КСПМ в дейностите по европейски проект ?Достъп до култура“ (Access to culture for all).
4. Разни –  насрочване на дата и дневен ред за следващо заседание на Съвета; други. 

 

Трето заседание на КСПМ – 29 януари 2021 г.

1. Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
2. Информация за Програма за София (Визия за София и План за интегрирано развитие 2021 –2027), д-р Миглена Герасимова, ОП ?Софияплан“
3. Разни: организационни въпроси – насрочване на следващо заседание на Съвета.
 


Второ заседание на КСПМ – 18 декември 2020 г.

 • Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община;
 • Обсъждане на Календар за дейности и заседания на Съвета през 2021 година. Въпроси относно Програма, Стратегия и представяне на механизми на Столична община за подпомагане на младежки дейности.


Първо заседание на КСПМ – 11 декември 2020 г.

 • Приветствие от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова.
 • Представяне на членовете на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община.
 • Представяне на Програма ?София – град на младите и активните“.
 • Организационни въпроси (Актуализиране на Правила за работа на консултативния орган; обсъждане на предложения за начин на работа; обсъждане на Календар за дейности и заседания).