ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 – 2013

Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община

20.04.2017

Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода

20.04.2017

Технологично обновление и ремонт на ?Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София

20.04.2017

Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони "Илинден", "Студентски", "Красно село", 'Връбница", "Искър", "Нови Искър", "Възраждане", "Слатина", "Кремиковци" на Столична община

20.04.2017

Корекция на река ?Суходолска” и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал ?Суходол”, район ?Овча купел”

20.04.2017

Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони ?Подуяне”, ?Оборище”, ?Средец”, ?Триадица”, ?Сердика”, ?Слатина”, ?Витоша” на Столична община

21.04.2017

Укрепване на свлачище в местността ?Кутлина”, кв. ?Филиповци”, район ?Люлин” – II етап

21.04.2017

Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге

21.04.2017

Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма

21.04.2017

Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони ?Люлин” и ?Връбница”

21.04.2017

"Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”

21.04.2017