НОВИНИ

От 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. Столична община ще проведе информационни срещи за гражданите в районните администрации по График, част от разяснителната кампания в рамките на проектa

10.06.2020

Покана за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по Проект ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

19.05.2020

Съобщение за преустановяване на посещенията в домакинствата на лицата, подали предварителни образци за намерение за подмяна на старите им отоплителни устройства на твърдо гориво

19.03.2020

От 5 март технически лица започват посещения на предварително заявилите желания за подмяна на старите печки

05.03.2020

— 4 Елементи на страница
Показване на 21 - 24 от 25 резултата.

 

СЪОБЩЕНИЕ
 

Информираме Ви, че крайният срок за подаване на заявление по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е 31 май 2023 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ
 

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с доставката и монтажа на новите отоплителни уреди могат да се обръщат към фирмите, в чиито графици са включени, както и към експертите от екипа по проекта към дирекция ?Климат, енергия и въздух“ на Столична община, на следните телефони за контакт: 02/9377-327, 9377-329 и 9377-376.

Закрива се информационният телефон 02/94 22 444, като гражданите могат да получават информация за условията и реда за кандидатстване по проекта в съответната Районна администрация по местонахождение на имота.

Актуална информация се публикува на страницата на проекта на следния линк: /en/opos  


СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА


ЗА КЛИМАТИЦИ:

 1. ??????За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Връбница“, ?Възраждане“, ?Красно село“, ?Кремиковци“ и ?Лозенец“. Приложен График, актуален към 11.09.2023 г.: ТУК
 2. За районите: ?Кремиковци“ и ?Панчарево“. Приложен График, актуален към 11.09.2023 г.: ТУК
 3. За районите: ?Младост“, ?Надежда“, ?Овча купел“, ?Сердика“ и ?Слатина“. Приложен График, актуален към 11.09.2023 г.: ТУК
 4. За район ?Кремиковци“ нов График 1, актуален към 01.08.2023 г. ТУК
 5. За район ?Кремиковци“ нов График 2, актуален към 01.08.2023 г. ТУК
 6. За район ?Кремиковци“ нов График 3, актуален към 01.08.2023 г. ТУК
 7. За районите: ?Банкя“, ?Връбница“, ?Кремиковци“ и ?Люлин“. Приложен График, актуален към 10.05.2023 г. ТУК
 8. За районите: ?Възраждане“, ?Кремиковци“, ?Оборище“ и ?Подуяне“. Приложен График, актуален към 04.05.2023 г. ТУК
 9. За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Връбница“, ?Възраждане“, ?Искър“, ?Красна поляна“, ?Кремиковци“, ?Лозенец“, “Люлин“, ?Младост“, ?Надежда“, ?Нови Искър“, ?Оборище“, ?Панчарево“, ?Подуяне“, ?Сердика“, ?Слатина“ и ?Триадица“. Приложен График, актуален към 10.05.2023 г. ТУК


ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:

 1.  За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Възраждане“, ?Изгрев“, ?Кремиковци“, ?Нови Искър“, ?Панчарево“, ?Подуяне“ и ?Сердика“. Приложен График, актуален към 24.04.2023 г. ТУК
 2. ????За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Връбница“, ?Илинден“, ?Кремиковци“, ?Лозенец“, ?Люлин“, ?Младост“, ?Надежда“, ?Нови Искър“, ?Оборище“, ?Овча купел“, ?Подуяне“, ?Сердика“, ?Слатина“ и ?Средец“. Приложен График, актуален към 24.04.2023 г. ТУК
 3. За районите: ?Витоша“, ?Връбница“, ?Красна поляна“, ?Кремиковци“, ?Люлин“, ?Нови Искър“, ?Овча купел“, ?Панчарево“, ?Сердика“ и ?Слатина“. Приложен График, актуален към 24.04.2023 г. ТУК
 4. За районите: "Банкя", "Витоша", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика" и "Слатина". Приложен Допълнителен график, актуален към 03.04.2023 г. ТУК
 5. За районите: ?Витоша“, ?Връбница“, ?Кремиковци“, ?Лозенец“, ?Младост“, ?Надежда“, ?Овча купел“, ?Панчарево“, ?Подуяне“ и ?Сердика“. Приложен Допълнителен график, актуален към 13.03.2023 г. ТУК
 6. За районите: "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Красна поляна", "Кремиковци", "Младост", "Надежда", "Нови Искър", "Оборище", "Овча купел", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец". Приложен График, актуален към 21.04.2023 г. ТУК


ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ:

 1. За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Връбница“, ?Кремиковци“, ?Лозенец“, ?Овча купел“, ?Панчарево“ и ?Сердика“. График, актуализиран към 27.07.2023 г. ТУК
 2. За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Красна поляна“, ?Лозенец“, ?Овча купел“ и ?Панчарево“. Приложен График, актуален към 19.04.2023 г. ТУК
 3. За районите: ?Банкя“, ?Витоша“, ?Кремиковци“, ?Овча купел“ и ?Панчарево“. Приложен График, актуален към 29.06.2023 г. ТУК.
 4. За районите: ?Витоша“ и "Лозенец“. Приложен График, актуален към 06.06.2023 г. ТУК
 5. За районите: "Красна поляна", "Кремиковци" и "Подуяне". Приложен График, актуален към 06.06.2023 гТУК
 6. За районите: ?Овча купел“, ?Панчарево“ и “Студентски". Приложен График, актуален към 06.06.2023 г. ТУК
 7. За районите: ?Банкя“, ?Витоша“ и "Панчарево". Приложен График, актуален към 06.06.2023 г. ТУК

Уведомяваме Ви, че демонтажът на старите отоплителни устройства ще се осъществява по График, непосредствено преди монтажа на новите отоплителни устройства, от изпълнител ?СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД, с който Столична община има сключен договор с предмет: ?Демонтаж и предаване за последващо третиране на заменяните отоплителни устройства на дърва и въглища“. 

* Графиците за останалите кандидати по обявените списъци (за първите 7 договора) ще бъдат публикувани периодично.Списък на подадените заявления по Втора покана за кандидатстване за отоплителни устройства на природен газ


С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България, всички кандидати, подали заявления по проекта за нови уреди на газ, са видни на следния списък – ТУК.

Договорите със Столична община ще бъдат на Ваше разположение за подписване в прилежащата Ви районна администрация считано от 07.12.2021 г. При подписване моля да предоставите копия на документи за собственост на имота, такса за платен данък върху същия, както и Технически проект за газификация на имота в случай, че такива не са представени при подаване на заявленията за кандидатстване.

С оглед на своевременната доставка на новите уреди на газ е необходимо също така:

 • Да имате сключен договор с ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД за присъединяване на крайния потребител към газоразпределителната мрежа на дружеството;
 • Да сте заплатили такса присъединяване към ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД;
 • Да имате Изпълнителска (екзекутивна) документация за изградената газова инсталация – изготвя се от фирмата изпълнител на газовата инсталация;
 • Да осигурите Технически надзор от лицензиран орган, който проверява за съответствие на документацията по т. 3 с изградената газова инсталация на бенефициента. Техническият надзор издава Акт за първоначален технически преглед;
 • Събраната документация по точки: 1, 2, 3, 4 да занесете в офиса на ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД или да я изпратите сканирана на следния електронен адрес: backoffice@overgas.bg, за проверка от служители на ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД;
 • При изпълнение на всички стъпки по точки: 1, 2, 3, 4 и след одобрение на предоставената от крайния получател документация от ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, в срок до 7 (седем) дни ще се извърши присъединяване на домакинството към газоразпределителната мрежа;
 • При установено неизпълнение на някоя от стъпките по точки: 1, 2, 3 и 4 следва документите да бъдат върнати с указания за отстраняване на констатираните нередности и отново трябва да бъдат изпратени за проверка от служители на ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД по реда на т. 5“.
   

СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДСТОЯЩ СТАРТ НА ДОСТАВКИТЕ И МОНТАЖА НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

 

В ход са дейностите по изготвянето на предварителни графици за предстоящите монтажи на уредите на пелети и на природен газ, за което се осъществяват контакти с домакинствата.

След проведена процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за вътрешен конкурентен избор в рамките на сключени Рамкови споразумения предстои сключването на първите 7 договора с избрани изпълнители за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новите отоплителни уреди – 3 договора за доставка на уреди на пелети и 4 договора за доставка на уреди на природен газ.

Изпълнителите ще доставят и монтират новите уреди по списъци, поетапно и паралелно на територията на Столична община.

СПИСЪЦИ с кандидатите, в чиито имоти ще се извършват доставките по първите 7 договора:

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:

 1. За райони: "Връбница", "Нови Искър". Приложен Списък ТУК.
 2. За райони: "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски", "Триадица". Приложен Списък ТУК.
 3. За район: "Панчарево". Приложен Списък ТУК.

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ:

 1. За район: "Банкя". Приложен Списък ТУК.
 2. За райони: "Витоша", "Лозенец", "Младост", "Триадица". Приложен Списък ТУК.
 3. За райони: "Панчарево" и "Студентски". Приложен Списък ТУК.
 4. За райони: "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Нови Искър", "Овча купел", "Подуяне", "Сердика". Приложен Списък ТУК.

Междувременно се провеждат процедури по реда на ЗОП за сключването на нови договори – за доставка на уреди на газ и пелети, с които ще бъдат обхванати и останалите одобрени кандидати.

СПИСЪЦИТЕ с кандидатите за предстоящите монтажи своевременно ще бъдат публикувани след приключване на процедурите за избор на изпълнители.


ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО – КЛИМАТИЦИ:

Предстои сключването и на Рамково споразумение за доставка и монтаж на уреди на електричество – климатици,  с класираните участници след изтичане на срока за обжалване.

СПИСЪЦИТЕ с кандидатите за доставка и монтаж на климатиците своевременно ще бъдат публикувани след приключване на процедурите за избор на изпълнители.

 

Проект № BG16M10P002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.


СЪОБЩЕНИЕ


Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства:

 • Район ?Възраждане“; Район ?Изгрев“; Район ?Искър“; Район ?Оборище“; Район ?Средец“; Район ?Илинден“; Район ?Студентски“; Район ?Триадица“. За повече информация ТУК.
 • Район ?Красно село”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Люлин”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Банкя”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Витоша”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Панчарево“ – Бистрица, Пасарел и Кокаляне. За повече информация ТУК.
 • Район ?Лозенец”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Младост”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Връбница”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Панчарево” – Железница, Плана, Панчарево, Лозен и Герман. За повече информация ТУК.
 • Район ?Надежда”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Подуяне”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Слатина”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Овча купел”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Нови Искър”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Красна поляна”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Сердика”. За повече информация ТУК.
 • Район ?Кремиковци”. За повече информация ТУК.


* Графикът за подписване на договорите за отделните райони се изготвя и публикува поетапно.


球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

 

В Т О Р А  П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ ?ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ?ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Столична община обявява възобновяването на приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за отопление:

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица:

Пакет документи за кандидатстване на юридически лица:

 #МислиЧисто

 

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма ?Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България


 

 

 

 

 

 

Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“
Приоритетна ос 5 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух“

 

Управляващ орган Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма ?Околна среда”
Бенефициент Столична община
Наименование ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 
Регистрационен № на процедурата BG16M10P002-5.003
Обща стойност на проекта
Кохезионен фонд
Национално съфинансиране
44 307 919,73 лв.
37 661 731,78 лв.
  6 646 187,95 лв.
Място на изпълнение на проекта Територия на Столична община
Продължителност 54 месеца

www.eufunds.bg

Проект № BG16M10P002-5.003.0001-C01 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма ?Околна среда“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България