ОДОБРЕНИ СА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА БЕЗПЛАТНА ЕКОПЕЧКА
 

С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма ?Околна среда 2014 – 2020 г.“ всички 5 506 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта, са одобрени. Списък на одобрените кандидати може да намерите ТУК.

В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.) всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети, да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/-и; или в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.