Решение № 660 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на неименувана улица в Район ?Лозенец“ - Столична община с името улица ?Борис Карадимчев“

20.07.2023

Решение № 659 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на градина, представляваща ПИ за озеленяване, с идентификатор 68134.902.890 от КККР, находящ се на територията на район ?Лозенец“ – Столична община, с името градина ?Тбилиси“

20.07.2023

Покана за информационен ден по проект ?Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

17.07.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на 9 (девет) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ II – 829, 827, 825 ?за ЖС“, с. Кътина, район ?Нови Искър“, Столична община, с възложители К. Кожухаров и Д. Геров

14.07.2023

Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с.Лозен на територията на Район ?Панчарево“ с името ?Иконом Цанко Тотев“

10.07.2023

Решение № 587 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна алея - улица на територията на жилищен комплекс ?Яворов“, Район ?Средец“ - Столична община на името на проф. арх. Васил Вълчанов

10.07.2023

Решение № 586 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. ?Малинова долина“, Район ?Студентски“ с името ?доц. д-р Димитър Трифонов“

10.07.2023

Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция ?Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (в СО – район "Панчарево", с. Лозен) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите

06.07.2023

Временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална Вода ?София-Баталова Воденица" - ул."Българска морава" на 05.07.2023 г.

04.07.2023

Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

27.06.2023