Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция ?Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (в СО – район "Панчарево", с. Лозен) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите

06.07.2023

Временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална Вода ?София-Баталова Воденица" - ул."Българска морава" на 05.07.2023 г.

04.07.2023

Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

27.06.2023

Решение № 511 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс в с. Бистрица на територията на Район ?Панчарево“ с името ?Бистрица терасите 2“

26.06.2023

Решение № 510 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър с името ?Малки дол“

23.06.2023

Решение № 509 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица ?698“, м. ?Карпузица“, Район ?Витоша“ с името ?Иван Ведър“

23.06.2023

Решение № 508 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в м. ?Кръстова вада и Южен парк IV част“, Район ?Триадица“ с името ?проф. Йосиф Фаденхехт“

23.06.2023

Решение №РД-20-104/06.06.2023 г. на Областния управител на област София за предприемане на спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница

08.06.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, покривна/фасадна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода, сондаж (тръбен кладенец) за собствени нужди и водоплътна изгребна яма“ в поземлен имот в с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?БРУНАТА” ООД

07.06.2023

Решение № 406 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица, намираща се на територията на с.Железница, Район ?Панчарево“, от името ?Пенов рид“ с името ?Пенова могила“

05.06.2023