Инвестиционно предложение: ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, част от складово помещение”, в поземлен имот с идентификатор 12084.2757.2628.1, с. Волуяк, район ?Връбница”, Столична община, с възложител ?РИКО ЕС” ЕООД

25.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Увеличаване на капацитета на започване на дейности по третиране на ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ и други отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, ул. ?Кривина”, район ?Слатина”, с възложител ?МЕТАЛ ГРУП 2020” ЕООД

25.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Разширяване дейността на дружеството на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки, с добавяне на нови кодове и дейности по: събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),...

25.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Добавяне на летяща пепел от ТЕЦ с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка – бетонов възел на бул. ?Чепинско шосе” № 15”, с. Чепинци, район ?Нови Искър” с възложител ?БГ БЕТОН” ООД

21.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в район ?Сердика" с възложител ?СЕКАНД ХЕНДС” ЕООД

21.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Изграждане на жилищен комплекс ?Камбаните” в с. Бистрица, район ?Панчарево” с възложител ?ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД

21.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Технологична линия за горещо поцинковане на метални детайли”, кв. "Малашевци", район ?Подуяне” с възложител ?БРАЙКО” ЕООД"

21.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система”, район ?Триадица”, с възложител ?ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 3” ЕООД

17.06.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м” в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, ул. ?Нейчо Цанов” № 172, район ?Илинден”, Столична община, с възложител ?ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД

16.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Разширяване дейността на дружеството на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки, с добавяне на нови кодове и дейности по: събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),...

11.06.2021