Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води (?Порови води в Неоген Кватернера – Софийска долина“) чрез нови водовземни съоръжения

15.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на микропивоварна за непастьоризирана бира в самостоятелен обект, ул. ?Св. Пимен Зографски”, с възложител ?ПИВОВАРНА СЕПИЯ” ЕООД

15.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на Логистична база, м. ?Толева махала”, с. Волуяк, с възложител ?ТАВИЛОГ” ЕООД

13.07.2021

Инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД

08.07.2021

Инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса, както и събиране, временно...

08.07.2021

Съобщение за постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от каптиран извор ?КЕИ Бански каптаж” и сондаж № 1 ВКП на находище за минерална вода ?Банкя" – изключителна държавна собственост

07.07.2021

Инвестиционно предложение за организиране на нова площадка за извършване на следните дейности: събиране, съхраняване, сортиране, рязане и повторна употреба с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в 800 кв. м, втори етаж от сграда – логистична база, гр. Бухово, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ЕКО ТЕКС ГРИЙН” ЕООД

01.07.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен паркинг”, в УПИ III – 105, кв. 19, м. ?Трета извънградска част”, район ?Средец”, Столична община, с възложител ?АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД

29.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: ?Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажен кладенец (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)” – съществуващо съоръжение – ТК2-Борисова градина

29.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: ?Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажни кладенци (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)” – съществуващи съоръжения – ТК1-Борисова градина и ТК3-Борисова градина

29.06.2021