Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Изграждане на жилищен комплекс ?Камбаните” в с. Бистрица, район ?Панчарево” с възложител ?ГОЛДХЪРСТ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД

21.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Технологична линия за горещо поцинковане на метални детайли”, кв. "Малашевци", район ?Подуяне” с възложител ?БРАЙКО” ЕООД"

21.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система”, район ?Триадица”, с възложител ?ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 3” ЕООД

17.06.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м” в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.494, ул. ?Нейчо Цанов” № 172, район ?Илинден”, Столична община, с възложител ?ЕМАНУИЛ СЪРВИС” ЕООД

16.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Разширяване дейността на дружеството на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки, с добавяне на нови кодове и дейности по: събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),...

11.06.2021

Инвестиционно предложение за: "Добавяне на нови материали за тъкане към инвестиционно предложение за ?Демонстрационно тъкане на килимчета от текстилни изрезки в рамки на демонстрационен проект ?Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил”, с възложител ?ЕКО...

11.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 50 м” в квартал ?Вердикал”, гр. Банкя с възложител С. Славчева-Пенчовска

11.06.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на водопонизителна система от 20 тръбни кладенеца с дълбочина до 16 м всеки, за отводняване на строителния изкоп, по време на строителство на обект ?Комплекс от три сгради за офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост” в УПИ I – 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1988, 1989 ?за офиси, магазини, общ. обсл., пг и...

10.06.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сондажен кладенец за водоснабдяване на търговски офис за обществено обслужване, автомивка и сервиз годишни технически прегледи” в поземлен имот с идентификатор 22304.7979.530, м. ?Герена”, с. Долни Богров, район "Кремиковци", Столична община, с възложител ?АИТ РЕНТ” ЕООД

10.06.2021

Инвестиционно предложение: ?Обособяване на площадка за рециклиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)” в поземлен имот с идентификатор 68134.505.3006, м. НПЗ Военна рампа-запад, бул. ?Илиянци” № 16, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?ИННО ТАЙЪР РЕСАЙКЛИНГ” ООД

10.06.2021