Съобщение за постъпило Заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от каптиран извор ?КЕИ Бански каптаж” и сондаж № 1 ВКП на находище за минерална вода ?Банкя" – изключителна държавна собственост

07.07.2021

Инвестиционно предложение за организиране на нова площадка за извършване на следните дейности: събиране, съхраняване, сортиране, рязане и повторна употреба с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в 800 кв. м, втори етаж от сграда – логистична база, гр. Бухово, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ЕКО ТЕКС ГРИЙН” ЕООД

01.07.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на временен паркинг”, в УПИ III – 105, кв. 19, м. ?Трета извънградска част”, район ?Средец”, Столична община, с възложител ?АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД

29.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: ?Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажен кладенец (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)” – съществуващо съоръжение – ТК2-Борисова градина

29.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение за: ?Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажни кладенци (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)” – съществуващи съоръжения – ТК1-Борисова градина и ТК3-Борисова градина

29.06.2021

Инвестиционно предложение: ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, част от складово помещение”, в поземлен имот с идентификатор 12084.2757.2628.1, с. Волуяк, район ?Връбница”, Столична община, с възложител ?РИКО ЕС” ЕООД

25.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Увеличаване на капацитета на започване на дейности по третиране на ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ и други отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, ул. ?Кривина”, район ?Слатина”, с възложител ?МЕТАЛ ГРУП 2020” ЕООД

25.06.2021

Инвестиционно предложение за: ?Разширяване дейността на дружеството на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки, с добавяне на нови кодове и дейности по: събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),...

25.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Добавяне на летяща пепел от ТЕЦ с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка – бетонов възел на бул. ?Чепинско шосе” № 15”, с. Чепинци, район ?Нови Искър” с възложител ?БГ БЕТОН” ООД

21.06.2021

Столична община съобщава за инвестиционно предложение: ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в район ?Сердика" с възложител ?СЕКАНД ХЕНДС” ЕООД

21.06.2021