Инвестиционно предложение: ?Обособяване на площадка за съхранение и предварително третиране ОЧЦМ, ОО, ИУЕЕО, съхранение на НУБА, ИУМПС и др. производствени и битови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68134.706.415, СПЗ ?Слатина-юг”, район ?Слатина”, Столична община"

09.01.2023

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане/реконструкция на съоръжения за линейната инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на ново мостово съоръжение по проект ?Модернизация на железопътен възел София“

16.12.2022

Решение № 922 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичния общински съвет за промяна на Решение № 11 по Протокол №7 от 14.02.2000 г. в частта, касаеща именуването на улица на територията на район "Банкя"

05.12.2022

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)” в УПИ II – 864, 1264, поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.600.2198, кв. 9, м. ?Хаджи Димитър-част”, район ?Подуяне”, Столична община, с възложител ?АГРОИНВЕСТ – АИ” ЕООД

05.12.2022

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на паркова среда с открити площадки за спорт и отдих, декоративна водна площ, паркови елементи, паркинг и ажурна ограда” в поземлен имот с идентификатор 55419.6702.680, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?БУУК КИЙПЪР” ООД

05.12.2022

Инвестиционно предложение за: ?Обособяване на площадка за събиране и предварително съхранение на отпадъци от пластмаса”, находяща се на ул. ?Първа българска армия” № 2, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?ПРОФИЛИНК РИСАЙКЪЛ” ЕООД

28.11.2022

Решение № 874 по Протокол № 65 от 10.11.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова неименувана улица, находяща се в район ?Младост”, м. ?Цариградско шосе" – 7-ми – 11-ти километър“, с името ?Проф. д-р Димитър Славов“

21.11.2022

Съобщение на Басейнова дирекция ?Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (ПИ в с. Лозен, р-н "Панчарево")

09.11.2022

Решение № 833 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Железница - район ?Панчарево“

07.11.2022

Решение № 822 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район ?Триадица“, м. ?Манастирски ливади – Изток“ с името ?Павел Генадиев“

07.11.2022