Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сграда за производство на хранителни продукти със складове и офиси” в УПИ XVII-2054, кв. 3, м. ?НПЗ – Военна рампа-запад”, гр. София, район ?Надежда”, Столична община, с възложител ?ДЕЛИТА ТРЕЙД“ ООД

27.01.2023

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на Технологична площадка на приемно-пускова станция ?Нови Искър“ и кранов възел 1 от Обект ?Междусистемна газова връзка България – Сърбия", на територията на Столична община, област София

26.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Линия ?Юнкер” за обезмасляване и байцване във валцово производство” на територията на промишлената площадка на ?София Мед” АД, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.42, район ?Искър”, Столична община, с възложител ?球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 МЕД” АД

26.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Зелен коридор на здравето, район ?Надежда”, гр. София” по проект URBiNAT – ?Регенерация и интеграция на непривлекателни градски район чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата”, с възложител Столична община

24.01.2023

Решение № 30 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица ?15-та”, кв. ?Градоман”, гр.Банкя от о.т.17, о.т.35, о.т.35а, о.т.34, о.т.33, о.т.32, о.т.31, о.т.29 до о.т.30 с името ?Връх Вихрен”

23.01.2023

Решение № 29 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица по плана на гр. Банкя с името ?Райски кът”

23.01.2023

Решение № 26 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет за отмяна на Решение № 424 по Протокол №57 от 09.06.2022 г. за промяна на наименованието на 141-во Основно училище ?Народни будители“

23.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, в УПИ IV – 71, кв. 13а, поземлен имот с идентификатор 68134.4091.71, ж.к. ?Младост 2”, Столична община, с възложител ?ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

20.01.2023

Район "Младост" обявява, че на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ е одобрена обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II- ?за озеленяване и ТП“, кв. ЗБ, м. ?Младост 3“

19.01.2023

Басейнова дирекция ?Дунавски район“ – гр. Плевен, съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ?ШК – ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ, КАЗИЧЕНЕ“

16.01.2023