Инвестиционно предложение: ?Застрояване с индивидуални жилищни сгради”, в поземлени имоти с идентификатори 12084.2761.2708, 12084.2761.2709, 12084.2761.2710, 12084.2761.2711, 12084.2761.2712, 12084.2761.2713, 12084.2716.2714, 12084.2761.2715, 12084.2761.2716, 12084.2761.2717, 12084.2761.2718, 12084.2761.2719, 12084.2761.2720, м. ?Толева махала”, район ?Връбница”, Столична община

27.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 100 м”, в поземлен имот с идентификатор 14831.6542.672, с. Герман, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?КЛИШЕ” ЕООД

27.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автомивка, автосервиз и административна сграда“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. ?Бели брег“, с. Иваняне, район ?Банкя“, Столична община, с възложители А. ЛАЗОВ и З. ДАМЯНОВ

23.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на жилищна сграда и пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3316, м. ?Драгалевци – разширение север – 2 част“, УПИ III – 3316, кв. 130, район ?Витоша“, Столична община, с възложител ?ЯН ДИ М“ ООД

22.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения”, необходими за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР ?Панчарево”, по бул. ?Самоковско шосе” и м. Детски град, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД

20.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения”, необходими за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР ?Панчарево”, в.з. Градището, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД

20.11.2023

Инвестиционното намерение: ?Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“ в поземлен имот 68134.4083.6095, УПИ XIII – ?за парк, спорт и ПГ“, кв. 2Б, м. ?Младост 3“, ПИ 68134.4083.6095 по плана на Столична община; район ?Младост“, Столична община“, бивш държавен имот с отреждане ?за специални нужди“

17.11.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти река Дреновичка (Перловска) и река Боянска бара в участъка на изграждането на бул. ?Тодор Каблешков“ на територията на град София, район ?Триадица“, Столична община, област София

17.11.2023

Инвестиционно предложение: ?Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород” в УПИ VII – 58, кв. 12, м. ?НПЗ Изток-юг”, район ?Искър”, Столична община, с възложител ?МЕСЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

16.11.2023

Покана за публична дискусия и обсъждане на предложението за Националната карта на социалните услуги, изготвена от Агенцията за социално подпомагане

02.11.2023