Инвестиционно предложение: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в УПИ I-?за парк, КОО и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.4336.9563), кв. 9Д, м. ?Овча купел“, район ?Овча купел“, Столична община, с възложител район ?Овча купел“, СО

24.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Инсталиране на линия за рециклиране на отпадъци от текстил и увеличаване на площта на съществуваща площадка“ в имот с идентификатор 68134.8275.557, район ?Кремиковци“, Столична община, с възложител ?ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД

19.07.2024

Инвестиционно предложение: за ?Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на ?Булгартрансгаз“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ - обект ?Преносен газопровод от Пиперево до Перник“, с възложител ?БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

19.07.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително № 11590916/ 17.04.2014 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването

17.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на шест жилищни сгради“, в поземлен имот с идентификатор 32216.2371.89, с. Иваняне, район ?Банкя“, Столична община, с възложител А. ЦАНКОВ

17.07.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на халета за ремонт на самолети с офиси, работилници и складове“ в УПИ XXV-195,196,242, кв. 2, м. ?Летищен комплекс - София“, район ?Слатина“, Столична община, с възложител ?АЕРО ТЕХНИК БГ“ ООД

16.07.2024

Решение на Министерски съвет № 431 от 20.06.2024 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект ?Нов пътен надлез спирка верила на проектен жп км 18+564,72 по път 1 и км 18+563,60 по път 2“ по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на област София и Софийска област

27.06.2024

Заповед на кмета на Столична община за назначаване на комисия за общоградски граждански бюджет

26.06.2024

Столична община съобщава за постъпило обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ?Нов пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2“ по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на област София и Софийска област

24.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. ?Толева махала“, с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024