Заглавие Дата на публикуване
Столична община и Басейнова дирекция ?Дунавски район”, гр. Плевен, съобщават за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11230003/28.11.2011 г., за водовземане от повърхностен воден обект – Изкуствено създадено езеро в находище ?ХИДРОЕКО ПИМ – 1“, с цел промишлено водоснабдяване на миячносортировъчна инсталация МСИ 06.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Рециклиране на технологичен брак от PVC дограми в съществуващ цех за производство на PVC изделия” в поземлен имот с идентификатор 68134.503.5908, кв. "Бенковски", ул. ?Оралица” № 25, район ?Сердика”, Столична община 06.07.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Бистрица Витоша за – Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, и Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите 06.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Изграждане на конюшня, плацове за езда, паркинг, медицински център, администрация със столова и собствен водоизточник с дълбочина до 10 м в поземлен имот в м. ?Кория“, с. Иваняне, район ?Банкя“ 05.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Монтиране на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на органични отпадъци при мястото на образуване на обект” с местонахождение поземлен имот с идентификатор 68134.409.210, район ?Оборище”, Столична община, с възложител ?НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН” ЕООД 05.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци от ИУЕЕО, НУБА и излезли от употреба МПС, на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.509.36, ул. ?Каменоделска“ № 10, район ?Сердика“, Столична община, с възложител ?ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД 04.07.2022
Решение № 471 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район ?Връбница“ с името ?Каменарска“ 04.07.2022
Решение № 470 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. ,,Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, Район ?Витоша", гр. София с името ?д-р Емил Илиев“ 04.07.2022
Решение № 469 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район “Витоша” по плана на кв.“Симеоново“, м. ?Малинова долина - Бункера - 3 етап“ с името ?Славка Славова“ 04.07.2022
Решение № 468 по Протокол № 58 от 23.06.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в СО - Район ?Студентски”, м. ?Витоша - ВЕЦ Симеоново“ 04.07.2022