Инвестиционно предложение за: ?Обособяване на площадка за събиране и предварително съхранение на отпадъци от пластмаса”, находяща се на ул. ?Първа българска армия” № 2, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?ПРОФИЛИНК РИСАЙКЪЛ” ЕООД

28.11.2022

Съобщение на Басейнова дирекция ?Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (ПИ в с. Лозен, р-н "Панчарево")

09.11.2022

Съобщение на Басейнова дирекция ?Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река ?Кътинска“

13.10.2022

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Бистрица Витоша за – Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, и Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите

06.07.2022

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването

27.06.2022

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за противопожарни и други нужди” в поземлен имот в район ?Кремиковци”, с възложител ?П.И.Л Логистика” ООД

23.11.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на комплекс от жилищни сгради с подземни гаражи и Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1891.1348, кв. 21, м. ?Бул. Цар Борис III”, район ?Витоша”, Столична община, с възложител ?Принс Хаус“ ЕАД

15.11.2021

Инвестиционно предложение за ?Инженеринг – проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система с номинална мощност 1809,4 kWp на обект ОП ?Столично предприятие за третиране на отпадъци“, Столична община

26.10.2021

Инвестиционно предложение – изграждане на: ?Склад за метални изделия и собствен водоизточник до 40 м” в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.16, м. ?Пилев азмак”, с. Лозен, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител Е. РАДИВОЕВА

19.10.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст ?Курило” до п/ст ?Металургична” през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, район ?Нови Искър”, Столична община, с възложител ?ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

13.10.2021

— 10 Елементи на страница
Показване на 31 - 40 от 70 резултата.