Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение: ?Рециклиране на технологичен брак от PVC дограми в съществуващ цех за производство на PVC изделия” в поземлен имот с идентификатор 68134.503.5908, кв. "Бенковски", ул. ?Оралица” № 25, район ?Сердика”, Столична община 06.07.2022
Столична община и Басейнова дирекция ?Дунавски район”, гр. Плевен, съобщават за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11230003/28.11.2011 г., за водовземане от повърхностен воден обект – Изкуствено създадено езеро в находище ?ХИДРОЕКО ПИМ – 1“, с цел промишлено водоснабдяване на миячносортировъчна инсталация МСИ 06.07.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Бистрица Витоша за – Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, и Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите 06.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Изграждане на конюшня, плацове за езда, паркинг, медицински център, администрация със столова и собствен водоизточник с дълбочина до 10 м в поземлен имот в м. ?Кория“, с. Иваняне, район ?Банкя“ 05.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Монтиране на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на органични отпадъци при мястото на образуване на обект” с местонахождение поземлен имот с идентификатор 68134.409.210, район ?Оборище”, Столична община, с възложител ?НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН” ЕООД 05.07.2022
Инвестиционно предложение: ?Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци от ИУЕЕО, НУБА и излезли от употреба МПС, на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.509.36, ул. ?Каменоделска“ № 10, район ?Сердика“, Столична община, с възложител ?ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД 04.07.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването 27.06.2022
Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на склад, лаборатория и офиси”, в УПИ III – 540, кв. 51, с. Кривина, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?ХУБЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец“, за захранване на поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели), в поземлен имот с идентификатор 68134.4300.8242, м. ?Юбилейна гора“, район ?Овча купел“, Столична община, с възложител ?МАНИ М1“ ООД 22.06.2022
Инвестиционно предложение за: ?Комплекс от жилищни сгради с локално пречистващо съоръжение за отпадъчни води за 200 екв.ж. и ТП”, находящи се в имоти с идентификатори 04234.6938.3701, 04234.6938.3706, 04234.6938.3698, 04234.6938.3699, 04234.6938.3700, 04234.6938.3716, 04234.6938.3709, 04234.6938.3707, 04234.6938.2268, 04234.6938.3703 и 04234.6938.3705, в землището на с. Бистрица, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?БИСТРИЦА ВИЛАС” ЕАД 22.06.2022