Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сграда за производство на хранителни продукти със складове и офиси” в УПИ XVII-2054, кв. 3, м. ?НПЗ – Военна рампа-запад”, гр. София, район ?Надежда”, Столична община, с възложител ?ДЕЛИТА ТРЕЙД“ ООД

27.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Линия ?Юнкер” за обезмасляване и байцване във валцово производство” на територията на промишлената площадка на ?София Мед” АД, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.42, район ?Искър”, Столична община, с възложител ?球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 МЕД” АД

26.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Зелен коридор на здравето, район ?Надежда”, гр. София” по проект URBiNAT – ?Регенерация и интеграция на непривлекателни градски район чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата”, с възложител Столична община

24.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, в УПИ IV – 71, кв. 13а, поземлен имот с идентификатор 68134.4091.71, ж.к. ?Младост 2”, Столична община, с възложител ?ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

20.01.2023

Басейнова дирекция ?Дунавски район“ – гр. Плевен, съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ?ШК – ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ, КАЗИЧЕНЕ“

16.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от текстил” в част от поземлен имот, находящ се в ж.к. ?Люлин”, с възложител ?ЕКО ТЕКС КОЛЕКТ“ ЕООД

16.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Разширяване на съществуваща инсталация за рециклиране отпадъци от термопластични пластмаси до получаване на гранулат или производство на плочки, бордюри, тухли, керемиди и др. елементи, с добавяне на мелница за отпадъчно стъкло и влагане получения стъклен прах вместо пясък в горепосочените елементи”, р-н ?Кремиковци”, СО, възложител ?ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД

11.01.2023

Инвестиционно предложение: ?Обособяване на площадка за съхранение и предварително третиране ОЧЦМ, ОО, ИУЕЕО, съхранение на НУБА, ИУМПС и др. производствени и битови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68134.706.415, СПЗ ?Слатина-юг”, район ?Слатина”, Столична община"

09.01.2023

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане/реконструкция на съоръжения за линейната инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на ново мостово съоръжение по проект ?Модернизация на железопътен възел София“

16.12.2022

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)” в УПИ II – 864, 1264, поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.600.2198, кв. 9, м. ?Хаджи Димитър-част”, район ?Подуяне”, Столична община, с възложител ?АГРОИНВЕСТ – АИ” ЕООД

05.12.2022

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 53 резултата.