РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯЛечебните заведения, желаещи да изпълняват медицински дейности по Програмата, подават Заявление по образец до Председателя на Програмния съвет в деловодството на Столична община / фронтофис, находящ се в гр. София, ул. ?Московска“ № 33, към което задължително се прилагат следните документи:

  1. Заверено копие от издадено Разрешение от министъра на здравеопазването по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
  2. Заверено копие от документ за регистрация на лечебното заведение (актуално състояние);
  3. Реквизити на актуална банкова сметка (IBAN, BIC и обслужваща банка).


Лечебните заведения са длъжни да извършват дейностите, финансирани от Програмата, след сключване на Договор със Столична община, по следните цени:

  1. Ехографски прегледи (до максимум 6 бр.) на стойност по 30 лева всеки;
  2. Хормонални изследвания (до максимум 10 хормона) на стойност по 20 лева всеки;
  3. Ин витро оплождане:

класическо ин витро оплождане на стойност 1600 лева;

?  оплождане чрез ICSI на стойност 1780 лева;

  1. Вътрематочен трансфер на ембриони на стойност до 500 лева;
  2. Криоконсервация на ембриони на стойност до 400 лева.
  3. Лекарствени продукти за овариална стимулация на донорката при:

?  класическо ин витро оплождане - до 500 лева.

?  оплождане чрез ICSI - до 500 лева.

За медицински дейности, които са извън гореописаните, лицата (одобрените кандидати) доплащат на лечебното заведение по цени, определени от същото.


Процедурата по ин витро с донорски яйцеклетки, финансирана със средства на Програмата, следва да се извърши не по-късно от дванадесет месеца след одобрението на кандидатите.

Плащането се извършва по банков път в срок до един месец след представянето на следните документи в деловодството на дирекция ?Здравеопазване“ на Столична община, находящо се на адрес гр. София, ул ?Оборище“ № 44, ет. 2.