Инвестиционно предложение за изграждане на ?Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. ?Градина - изток“, район ?Младост“, Столична община

27.09.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на 9 (девет) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ П-829, 827, 825 ?за ЖС“, с. Кътина, р-н ?Нови Искър“, Столична община, с възложители Р. Георгиева, С. Доков, М. Янчев, Л. Димитрова, Д. Георгиева, П. Йорданов и К. Кожухаров

25.09.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на 4 (четири) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ 1-826,832 - ?за ЖС“, IV-826, 832 - ?за ЖС“, V-826 - ?за ЖС“, VI-826 - ?за ЖС“, с. Кътина, р-н ?Нови Искър“, Столична община, с възложители Р. Георгиева, С. Доков, М. Янчев, Л. Димитрова, Д. Георгиева, П. Йорданов и К. Кожухаров

25.09.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за откриване на процедура – издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, за тръбен кладенец "ТК – ОМВ, Овча купел, София"

21.09.2023

Инвестиционно предложение за ?Изграждане на смесена сграда – жилищна, обществено обслужване, търговия и спорт и пет жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.563, находящ се м. ?Рудината“, с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община

18.09.2023

Инвестиционно предложение: ?Газификация на централна автобаза ДП РВД в поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район ?Слатина“, Столична община, с възложител Държавно предприятие ?Ръководство на въздушно движение“

18.09.2023

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за откриване на процедура – издаване разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция/модернизация на съществуващи системи и съоръжения, пресичаща водни обекти – изграждане покрит двоен канал на км 16+000 над р. Владайска (техн. проект – модернизация жп участък: ?София-Перник-Радомир”)

15.09.2023

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с анализ на съответствието на ?Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, 2023 – 2025 г.“

07.09.2023

Решение № СО-126-ЕО/2023 на Регионална инспекция по околна среда и водите – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2021 - 2028 г.

21.08.2023

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост" в район "Връбница", с възложители  ?Прайм маркет“ ЕООД, ?Маркал – Валентина Димитрова“ ЕТ, ?Софконсулт“ ЕООД, ?Българска енергетика“ АД и ?Месокомбинат Балкан“ ЕООД

17.08.2023