Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Столична община в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Столична община
Седалище и адрес на управление: ул. “Московска“ № 33, гр. София – 1000
Данни за кореспонденция: ул. “Московска“ № 33, гр. София – 1000
Телефон: 0700 17 310, 02 9377 303
Web site: www.sofia.bg


Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Гергана Милкова
Данни за кореспонденция: ул. “Московска“ № 33, гр. София – 1000
Телефон: 02 9377 400
Web site: www.sofia.bg
E-mail: dpo@sofia.bg

 


Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Административните услуги, които предлагаме, изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския съюз. Столична община събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.


Правно основание за обработването

Столична община събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6,  § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична община предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим ?Списък на видовете документи със срокове на съхранение на Столична община“.

Столична община съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.


Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община предоставя извън организацията:

  • На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.);
  • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане).

Други

Столична община не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.


Права на субекта на данни

"Субектът на данни" по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Субектът на данни има право на:

  • Информация относно конкретните параметри на обработваните от администратора негови лични данни (чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД);
  • Достъп до информация – потвърждение дали администраторът обработва негови лични данни и достъп до самите данни в случай, че се обработват (чл. 15 от ОРЗД);
  • Коригиране на свързани с него лични данни (чл. 16 от ОРЗД);
  • Право "да бъдеш забравен" (чл. 17 от ОРЗД);
  • Ограничаване на обработването на лични данни, когато точността на личните данни се оспорва или обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити (чл. 18 от ОРЗД);
  • Право на преносимост – получаване на личните данни от администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и прехвърляне на данните на друг администратор от субекта на данни или пряко от администратора (чл. 20 от ОРЗД);
  • Възражение срещу обработване на личните данни (чл. 21 от ОРЗД);
  • Субектът на данни има право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране (чл. 22 от ОРЗД).

Вие можете да упражнявате правата си по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 пред Столична община чрез писмено заявление, подадено в деловодството на адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33 лично или от изрично упълномощено лице с пълномощно, освен ако специален закон не предвижда друго.

Заявление можете да подадете и по електронен път като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага съответното пълномощно.

При подаване на заявление за упражняването на права по Регламент (ЕС) 2016/679 пред Столична община ще Ви бъде поискано да се идентифицирате чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други средства за идентификация.

Личните данни, предоставени със заявленията, се използват само за целите за упражняване на заявените права. Столична община не предоставя тази информация на трети лица.


Подаване на жалба

Ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се за Вас, нарушава Вашите права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592
Web site: www.cpdp.bg