ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中


Общински горски територии в териториалния обхват на "Държавно горско стопанство София – Юг"

Общински горски територии в териториалния обхват на "Държавно горско стопанство София – Север"

 

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Годишните планове за ползване на дървесина в горските територии – общинска собственост, са изготвени съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


Годишен план за ползване на дървесина за 2024 г., приет с Решение № 223 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет, за дейности в горските територии, собственост на Столична община, за горите, разположени в териториалния обхват на ТП ?Държавно горско стопанство – София” и в териториалния обхват на ТП ?Държавно ловно стопанство – Витиня”, по следните Приложения:

Приложение № 1: Извършване на дейности по залесяване (лесокултурни мероприятия)
Приложение № 2: Прогнозни количества дървесина за ползване от местното население по чл. 112, ал. 1, т. 2 – "Добив и продажба на добита дървесина" 
Приложение № 3: Прогнозни количества за възлагане ползването на стояща дървесина на корен по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 – "Продажба на стояща дървесина на корен"


Годишен план за ползване на дървесина за 2024 г. на територията на ТП ДЛС – Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2024 г. на територията на ТП ДГС – София

Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. на територията на ТП ДЛС – Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. на територията на ТП ДГС – София

Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. на територията на ТП ДЛС – Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. на територията на ТП ДГС – София

Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. на територията на ТП ДЛС – Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. на територията на ТП ДГС – София

Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. на територията на ТП ДГС – София
Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. на територията на ТП ДЛС – Витиня

Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на територията на ДГС – София
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на територията на ДЛС – Витиня

ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА СЕЧ

Заповед № СОА24-РД09-2256/02.03.2024 г. на кмета на Столична община за забрана на пашата в определени общински и държавни горски територии на територията на Столична община през 2024 година

Заповед № 64/05.04.2023 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2023 г.

Заповед № СОА23-РД09-686/08.03.2023 г. на кмета на Столична община за забрана на пашата в определени общински и държавни горски територии на територията на Столична община през 2023 година

Заповед № ОА-86/05.05.2022 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за корекция на Заповед № ОА-84/03.05.2022 г.  на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2022 г.

Заповед № СОА22-РД09-513/01.03.2022 г. на кмета на Столична община за забрана на пашата в определени общински и държавни горски територии на територията на Столична община

Заповед № 48/13.04.2021 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" – във  връзка със Заповед  № РД-20-00016/19.03.2021  г.  на  областния управител на Област София, Заповед № ОА-67/22.03.2021  г. на областния управител на Софийска област, Заповед № СОА21-РД09-510/06.04.2021  г. на кмета на Столична община, Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, на основание чл. 144, т. 3 от КТ и за осигуряване  на  пожарната  безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в общински горски и общински полски територии

Заповед № СОА21-РД09-341/25.02.2021 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите и карта на листовете – горски територии, собственост на Столична община)

Заповед № 104/05.05.2020 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2020 г.

Заповед № СОA20-РД09-1382/24.02.2020 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № 57/19.04.2019 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-252/20.02.2019 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № СОA18-РД09-106/09.02.2018 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № СОA17-РД09-359/30.03.2017 г.  на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № 47/25.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии

Заповед № СОА17-РД09-442/20.04.2017 г. на кмета на Столична община за организиране на доброволни формирования за гасене на горски пожари и наблюдение

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Софийска област

Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. на областния управител на Област София за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Област София, както и за такива, предоставени за стопанисване от ТП ДГС София и Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори", гр. София, на територията на ПП "Витоша"