Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 08.07.2024 г.

15.07.2024

Конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

08.07.2024

Протокол № 1 от 27.06.2024 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

01.07.2024

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общински училища на територията на Столична община

28.05.2024

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общинските училища и детските градини през 2024 г. за горива и енергия

27.05.2024

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

27.05.2024

Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

01.04.2024

???????Бюджети по утвърдените формули на общинските образователни институции по дейности за 2024 година

29.03.2024

Заповед № СОА24-РД09-2176/28.02.2024 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2024 година

29.02.2024

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието

26.01.2024