ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ


Публикувано на 29.03.2021 год.

Във връзка с обработване на лични данни в дейността на направление ?Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ беше извършена Оценка на въздействието върху защитата на данните, съгласно разпоредбата на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Предприетите мерки за спазване на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и за управление на риска за цялостността, поверителността, наличността и достъпността на обработваните лични данни бяха оценени като приемливи и приложими в Столична община.

Оценката на въздействието върху защитата на данни подлежи на системно преглеждане – минимум веднъж на две години или при всяка настъпила промяна в описаните в оценката обстоятелства.


Публикувано на 24.10.2022 год.

Във връзка с обработване на лични данни при деца в дейността на дирекция ?Образование“ беше извършена Оценка на въздействието върху защитата на данните, съгласно разпоредбата на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Предприетите мерки за спазване на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и за управление на риска за цялостността, поверителността, наличността и достъпността на обработваните лични данни бяха оценени като приемливи и приложими в Столична община.

Оценката на въздействието върху защитата на данни подлежи на системно преглеждане – минимум веднъж на две години или при всяка настъпила промяна в описаните в оценката обстоятелства.