Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 – 2025 г.


Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2023-2025 г.

Решение № 829 на Столичния общински съвет

Решение № СО-98-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от Регионална инспекция по околната среда и водите – София

? Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с анализ на съответствието на ?Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, 2023 – 2025 г.“ 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ НА 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 2021 – 2030 Г.


План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 
Приложение № 1 – Базова инвентаризация на емисиите на парникови газове
Приложение № 2 – Swot анализ по отношение на секторите, включени в базовата инвентаризация 
Приложение № 3 – Обобщение на мерките за смекчаване на климатичните промени
Приложение № 4 – Обобщение на мерките за адаптация към климатичните промени
Приложение № 5 – Обобщение на мерките към Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 
Приложение № 6 – Оценка на уязвимостта и риска от климатичните промени за Столична община. Анализ за текущото състояние по сектори
Приложение № 7 – Комуникационна стратегия
? Решение № 812/16.12.2021 г. на Столичен общински съвет????


Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на мерките и дейностите заложени в ПДУЕК 2021 – 2030

Приложение 1
Приложение 2

 

SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLAN OF SOFIA MUNICIPALITY 2021 – 2030 

 

Sustainable Energy and Climate Action Plan of Sofia Municipality 2021 – 2030 including Energy Efficiency Programme and Long-term Programme to promote the use of renewable energy and bio-fuels
? Appendix 1 – Baseline Inventory of the GHG emissions on the territory of Sofia Municipality
? Appendix 2 – Swot analysis in relation to the sectors included in the baseline emissions inventory
? Appendix 3 – Summary of Climate Change Mitigation Measures
? Appendix 4 – Summary of Climate Change Adaptation Measures
Appendix 5 –Summary of measures within the Energy Efficiency Programme and Long-term Programme for the Promotion of Renewable Energy and Bio-fuels
Appendix 6 – Assessment of vulnerability and climate change risks for Sofia Municipality. Analysis of the current situation by sectors
? Appendix 7 – Communication Strategy
 

ДОКУМЕНТИ

 

I. План за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община 2012 – 2020 г.

Финален отчет на План за действие за устойчиво енергийно развитие, 2012-2020 г. на Столична община
Финална инвентаризация на емисиите на парникови газове на територията на Столична община за 2020 г.

План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за Столична община за периода 2017 – 2019 г.

 ? Преписка към Решение на РИОСВ по ПДЕЕ
 ? Решение № 392 на Столичния общински съвет
 ? План за действие за енергийна ефективност за периода 2017 – 2019 г.
 Отчет към 06.2018 г.
 ? Отчет на ПДЕЕ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г.

 ? Преписка относно Решение на РИОСВ за ПНИЕВИБ
 ? Решение № 393 на Столичния общински съвет
 ? ПНИЕВИБ за периода 2017 – 2019 г.
 ? Отчет към 06.2018 г.
 ? Отчет на ПНИЕВИБ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  енергийни източници и биогорива на Столична община 2020 – 2022 г.


II. Стратегия за адаптация към климатичните промени

1. Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

2. Инвентаризации на емисиите на CO2

Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2007 и 2011
? Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2015  

3. План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019 – 2025

Отчет към 31.08.2021 г.

4. Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София

? Обобщена справка с анализ към Решение за преценяване на необходимостта за извършване на Екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., приета от РИОСВ – София


 

ОТЧЕТИ  КЪМ  АГЕНЦИЯ  ЗА  УСТОЙЧИВО  ЕНЕРГИЙНО  РАЗВИТИЕ

 

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2022 г.
Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2021 г.
Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2020 г.
Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2019 г.
? Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Столична община за 2018 г.


? Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2022 г.
Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2021 г. 
? Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2020 г. 
Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2019 г.
? Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2018 г.
? Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2017 г.
? Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2016 г.

 

ПРОЕКТИ  И  ИНИЦИАТИВИ


План за действие за ?Зелен град“ на София

Концепция
     
Рамкова програма за ?Зелени градове“ на ЕБВР
      Какво означава "зелен град"?
      Цели и обхват
      Проектен подход

Събития/球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中

Напредък


Споразумение на кметовете за климата и енергията