Публикувано на 04.05.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви за резултатите от изпълнението на Плана за подобрение на Столична община по модела CAF за периода 2022 – 2023 г.

Изготвеният и утвърденият План за подобрение на Столична община е със срок на изпълнение 1 година считано от 01.04.2022 г. В Плана за подобрение са определени 4 приоритетни области и 8 мерки:

Приоритетна област 1: Развитие на иновациите, качеството и технологиите

  • Развитие на иновациите и технологиите;
  • Усъвършенстване на информационната сигурност.

Приоритетна област 2: Развитие на човешките ресурси и насърчаване на обратната връзка от служителите

  • Изготвяне (актуализиране) на документи, отчети и други действия, свързани с тях;
  • Насърчаване на обратната връзка от служителите.

Приоритетна област 3. Развитие на взаимоотношенията със заинтересовани страни

  • Насърчаване на обратната връзка от заинтересованите страни;
  • Предоставяне на информация на заинтересованите страни.

Приоритетна област 4: Развитие на социалната политика (измерване на нейните резултати) и взаимодействието със заинтересованите страни

  • Разработване на документи/дейности за социална политика;
  • Разработване и изпълнение на услуги и др. дейности.

Определени са 25 дейности за реализиране на приетите мерки по изпълнението на Плана за подобрение.

От заложените 8 мерки за подобрение и 25 дейности по реализиране на мерките са изпълнени изцяло 4 мерки и 20 дейности. Останалите 4 мерки са в процес на изпълнение в зависимост от необходимите материални и финансови ресурси.

Изпълнението дейностите по прилагането на Плана за подобрение води до дълготрайни резултати за дейността на Столична община. Целта на ръководството е прилагането на модела CAF да се утвърди като устойчива управленска практика, която да насърчава постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, както и за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви за текущия етап по изпълнение на Плана за подобрение на Столична община по модела CAF за периода 2022 – 2023 г. за второто отчетно тримесечие:

- Планът е изпълнен на 80% към настоящия момент, като срокът за цялостното му изпълнение е м. май 2023 г.

На 25.11.2022 г. Столична община получи сертификат "ЕТИКЕТ ЗА ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ".

Поздрави,

Екип по CAF

Публикувано  на 02.12.2022 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви за текущия етап по изпълнение на Плана за подобрение на Столична община по модела CAF за периода 2022 – 2023 г. за първото отчетно тримесечие:

- Планът е изпълнен на 70% към настоящия момент, като срокът за цялостното му изпълнение е м. май 2023 г.

Поздрави,

Екип по CAF

Публикувано  на 09.09.2022 г.


Заповед № СОА22-РД09-421/14.02.2022 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на План за подобрение на Столична община по модела CAF за периода 2022-2023 г. 

Приложение: План за подобрение на Столична община по модела CAF 2022-2023 г.

Публикувано  на 15.02.2022 г.


ВТОРО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО CAF В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中


В периода 27 – 28.01.2022 г. в административната сграда на централната администрация на Столична община се проведе II Специализирано обучение 2019-CAF-2 – “Въвеждане на CAF в българската администрация” (Специализирано обучение – 2), организирано от Института по публична администрация – Бенефициент по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На обучението взеха участие всички служители, които са част от сформирания екип, чиято основна задача е изготвяне на Плана за подобрения по модела CAF. Лектор на обучението бе консултантът – обучител за Столична община и ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА г-жа Мими Йотова.

Основните акценти по време на обучението попаднаха върху следните теми: "Управление на подобрението"; "От Мерки за подобрение към План за подобрение на организационното изпълнение"; "Избор на логическа структура на Плана за подобрение"; "Методиката за приоритизиране на ЕИПА – определяне на мерките със стратегическа тежест и избиране на ?бързи победи“; "Интегриране на Мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението"; "Изпълнение и мониторинг на изпълнението на Плана за подобрение"; "Процедура за външна обратна връзка".

 


Публикувано  на 17.12.2021 г.

Доклад на Столична община за резултатите от извършената самооценка по CAF за периода 2018 – 2020 г.

 


ПРОВЕДЕНО Е ПЪРВОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО CAF В 球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中


В периода 14 – 16 септември 2021 г. в Столична община се проведе Първото специализирано обучение на екипа по внедряване на модела CAF в Столична община, с лектор: Мими Йотова – ръководител на Ресурсния център по CAF и национален CAF кореспондент.

CAF 2020 беше представен и на секретаря на Столична община и директорите на дирекции. Изпратена им беше и брошура с кратка обобщена информация за модела.

 

   

 


球探足球比分_球探体育足球—激情直播赢盈中 СТАРТИРА ВНЕДРЯВАНЕТО НА МОДЕЛА CAF


Столична община като администрация, целяща задоволяването на гражданското общество в сферата на административно, правното и информационно обслужване, дигитализацията, осигуряването на обществения ред и сигурността, защитата на населението при бедствия, аварии, инциденти, териториалното и селищно устройство, благоустрояването и комуналните дейности на местно ниво, финансово-стопански дейности, управлението на общинската собственост, образованието, културата и здравеопазването на местно ниво, социалните дейности, управлението и развитието на дейностите, свързани с превенцията на зависимости, спорта и туризма на местно ниво, прие и предизвикателството за внедряване на модела CAF с цел въвеждане на културата на ?съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители и подкрепа в ежедневната им работа по предоставяне на качествени административни услуги.

Столична община сключи споразумение с Института по публична администрация за сътрудничество при внедряване на модела CAF в организацията. Моделът ?Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework)" е по проект ?Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяваща се с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма ?Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор. Основната му цел е подобряване качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът e базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.

Столична община стартира внедряването на най-новата (пета) версия на модела – CAF 2020 – разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

Като най-нова версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  ?добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

Въвеждането на модела CAF в СО обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 11 служители, в който са включени ръководни служители и такива на експертно ниво от различни структурни нива, за да може чрез изследване да се обхване цялостната дейност на общинската администрация, да се изготви доклад за самооценка и план за подобряване съобразно стремежа на СО за непрекъснато усъвършенстване и подобряване на дейността.