Нашата стратегия

Основна цел на направление ?Финанси и здравеопазване“ на Столична община е активно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси. Чрез предлагането на балансиран бюджет се осигуряват необходимите средства както за изпълнение на инвестиционните приоритети на Столична община, така и за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Бюджет

Местните финанси са парично отражение на цялостната организация и взаимоотношения, в които влиза общината във връзка с нейната дейност. Основна форма на организация на местните финанси е общинският бюджет – годишен финансов план, който включва паричните взаимоотношения по повод на дейността ?. С бюджета се осигуряват средства за нормалното осъществяване на дейностите, свързани с предоставяните от общината публични услуги и за инвестиции.