Одобрени проекти сесия 2023 г.


Одобрени за финансиране с Решение № 366/25.05.2023 г. на Столичния общински съвет образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО:

График за дейности на одобрените проекти на:

Изисквания за финансово и съдържателно отчитане:

Крайният срок за Съдържателен и финансов отчет е 5 декември 2023 г., входиран в деловодството на Столична община, ул. ?Московска“ 33, към входящия номер на проекта.

Проекти, които не се класират за финансиране поради ограничен финансов ресурс:

 


 

ОТЧЕТИ

 

 

2022 ГОДИНА

 

 

ВАЖНО!

След приключване на дейностите по проекта се предоставя Съдържателен и Финансов отчет, които се входират към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Крайният срок за отчитане на дейностите по проекта –  5 декември 2022 г.

 

 

2022 ГОДИНА

 

Обявяване на  сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации за 2022 г.

1. Обява за кандидатстване
2. Процедура за кандидатстване
3. Заявление и Формуляр за кандидатстване
4. Насоки и Правила за кандидатстване
5. Декларация за липса на конфликт на интереси

За сведение на институциите/организациите – информацията се попълва от администрацията на Столична община

Таблица за административна проверка (образователни институции, районни администрации и малки населени места)

Таблица за административна проверка (СК и НПО)

Таблица за оценка на ефективност

Важно!

Консултации/отворени дни относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

В сградата на Столична община, ул. ?Оборище” № 44, ет. 1, ще се проведе методическа среща/консултация за всички институции, желаещи да кандидатстват относно подготовката на проекти по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта, както следва:
 

 •  12 май 2022 г.:
  - 10:30 часа – СК и НПО
  - 15:00 часа – училища, районни администрации и малки населени места;
 • 13 май 2022 г.:
  10:30 часа – детски градини.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

 

?. Одобрени проекти, сесия 2022 г., съгласно Решение № 437 от 23.06.2022 г. на Столичен общински съвет

1. Проекти на образователни институции

2. Проекти на районни администрации и малки населени места

3. Проекти на СК и НПО

 

??. Предоставяне на Актуализиран финансов план с одобрената сума, съобразен с изискванията за допустими разходи на Програмата.

Актуализиран финансов план

 

Важно: Образователните институции, районните администрации и малките населени места предоставят Актуализиран финансов план в деловодството на Столична община, към вх. № на подадения проект в срок до 22 юли 2022 г.
 

Информация/График мониторинг на одобрените  проекти:СК и НПО – изготвят Актуализиран финансов план в три еднообразни екземпляра. В периода 06.07. – 08.07.2022 г. – подписване на договорните отношения със Столична община (Моля, носете печата на организацията, която представлявате).

???.  График за мониторинг

Таблица/График мониторинг – подава се по електронна поща programasofia@abv.bg – до 15 юли 2022 г.

 

?V. СК и НПО, които не са класирани за финансиране поради получен нисък брой точки от оценка на ефективност и изчерпан бюджет на Програмата.

1. СК и НПО .


 

2021 ГОДИНА

 

 

Насоки и указания за отчитане на дейностите

 

ВАЖНО!

След приключване на дейностите се предоставя Съдържателен и Финансов отчет, входиран към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Краен срок за входиране на отчетите – най-късно до 3 декември 2021 г. Р

 

2021 ГОДИНА

 

?. Одобрени проекти, Сесия 2021 г., съгласно Решение № 239/22.04.2021 г. на СОС:

 

??. Предоставяне на актуализиран Финансов план с одобрената сума съгласно Решение на СОС, до 14 май 2021 г., съобразен с изискванията за допустимите разходи на Програмата преки и непреки разходи 

- подаден в деловодството на Столична община, към вх. № на подадения проект.

Финансов план, съгласно одобрена сума, на основание Решение на СОС

 

???. График за мониторинг – информацията се подава по електронна поща: programasofia@abv.bg 

 График за мониторинг

1. Подаден график за мониторинг от образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО

Образователни институции

Районни администрации и малки населени места

Спортни клубове и организации
 

?V. Образователни институции, СК и НПО, които не са одобрени за финансиране с по-нисък брой точки и поради изчерпване на финансовия ресурс:


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – Сесия 2020 г. – съгласно Решение на СОС от Заседание № 15/11.06.2020 г.

1. Одобрени проекти на образователни институции

2. Одобрени проекти на районни администрации и малки населени места

3. Одобрени проекти на спортни клубове и организации

4. Одобрени проекти на младежки организации

 

 

2021 ГОДИНА

 

Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и НПО за 2021 г.
 

1. Обява за кандидатстване

2. Процедура за кандидатстване

3. Формуляр за кандидатстване

4. Насоки и процедура за кандидатстване

5. Декларация за конфликт на интереси

6. Заявление по образец

7. Таблица за административна проверка по Първи и Втори Програмен приоритет (за образователни институции, районни администрации и малки населени места)

8. Таблица за административна проверка по Трети Програмен приоритет (за спортни клубове  и НПО)

9. Таблица за оценка на ефективност 


Период за подаване на проектните предложения: от 26 февруари до 25 март 2021 г. 

 

 

2018 ГОДИНА

 

Във връзка с Решение No 174/15.03.2018 г. на Столичния общински съвет  са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2018 г.

I. Проекти на училища и детски градини с общ бюджет 186 160 лв.
??. Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет 96 217 лв.
???. Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет 114 383 лв.
IV. Проекти на младежки дейности с общ бюджет 43 240 лв.
V. Проекти на училища и детски градини с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани  поради изчерпване на финансовия ресурс
VI. Институциална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност


Формуляри за финансов и съдържателен отчет:


Формуляри за мониторинг:


Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

 • Невена Димитрова – главен експерт в дирекция ПИСТ
 • Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ПИСТ

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. – отчети

 • Решение No 19/25.01.2018 г. за приемане на отчет по Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО през 2017 г.
 • Отчет за изпълнение на сесията за програмно финансиране през 2017 г.
 • Отчет за 2017 г. за финансирани дейности по проекти на образователни институции, районни администрации и малки населени места
 • Отчет за 2017 г. за финансирани проекти на спортни клубове и младежки организации

Решение на СОС No 12/17.01.2019 г.

Приложение към Решение No 12 по Протокол No 68/17.01.2019 г. – Отчет по Програма за развитие на детско-юношеския спорт – 2018 г.

Във връзка с Решение № 186 / 05.04.2018 г. на Столичния общински съвет  са одобрени за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт следните проекти на спортни клубове: (виж Приложение № 1)

Приложение No 1 към Решение No 186

 Указания за изпълнение на проекти
 -  Приложение 1 към указания: Бланка – формуляр на Заявление за промяна в дейности и финансов план
 -  Приложение 2: Таблица – информация Мониторинг

График на мониторинг на дейности – Индивидуални видове спорт
График на мониторинг на дейности – Колективни видове спорт
 

Определените експерти от Столична община за извършване на мониторинг на проекти по Програма за ДЮС за 2018 г. са:
- Павел Иванов
- Надежда Герова
 

 - Формуляр на финансов и съдържателен отчет
 - Приложение: Бланка – формуляр на Заявление за финансов и съдържателен отчет

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Столичната община обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на детско-юношеския спорт – 2018 г.":

1. Обява за кандидатстване
2. Правила на програмата
3. Формуляр за кандидатстване
4. Изисквания за съпътстващи документи
5.Таблица за Административна проверка
6. Декларация за конфликт на интереси
7. Декларация за използване на  лични данни
8. Процедура при обявяване на сесия
9. Заявление по образец
10.Показатели за съответствие
 

 

Отчет за програмно финансиране по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт през 2017 г.

Решение No 44/08.02.2018 г. за приемане на отчета по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт през 2017 г.

Отчет за изпълнение на сесията по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт през 2017 г.

 

 

 "Програма за развитие на физическото възпитание и спорта - 2017 г."

 

Решение No 19/25.01.2018 г. за приемане на отчет по Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО през 2017 г.

Отчет за изпълнение на сесията за програмно финансиране през 2017 г.

Отчет за 2017 г. за финансирани дейности по проекти на образователни институции, районни администрации и малки населени места

Отчет за 2017 г. за финансирани проекти на спортни клубове и младежки организации

Oбява за кандидатстване по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.

Одобрени проекти Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.

 

"Програма за развитие на физическото възпитание и спорта - 2018 г."

 

Столична община обявява сесия за програмно финансиране на проекти в изпълнение на Общинската стратегия  за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията (2016 – 2020 г.), приета с Решение 98/14.01.2016 г. на СОС

Обява за кандидатстване

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване
Приложение 2 - Указания за попълване на формуляр
Приложение 3 - Насоки за кандидатстване
Приложение 4 - Изисквания за съпътстващи документи при кандидатстване
- Таблица за административна проверка Програмен приоритет 1
- Таблица за административна проверка Програмен приоритет 2
Приложение 5 - Критерии за оценка на проектни предложение
- Таблица за оценка на ефективността
Приложение 6 - Заявление по образец
Приложение 7 - Институционална договореност
Приложение 8: Декларация за конфликт на интереси
Приложение 8.1. Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни

Процедура

Програмен приоритет

 

Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:

02/ 946 11 18;
programasofia@abv.bg

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

Невена Димитрова – главен експерт в Дирекция "ПИСТ"

Мария Георгиева – главен експерт в Дирекция "ПИСТ"